Internasjonal laksestandard på vei

Første utkastet til den globale miljøstandarden for lakseoppdrett er lagt ut på høring.

WWF mener miljøstandarden fortsatt har noen mangler og oppfordrer folk til å gi innspill for å sikre at det blir en sterk og bra standard, skriver WWF i en pressemelding. 

Laksedialogen «Salmon Aquaculture Dialogue» har nå lansert det første utkastet til en internasjonal miljøstandard for oppdrettslaks. Utkastet vil være på høring frem til 3. oktober 2010.

Standarden skal danne grunnlaget for en frivillig sertifiseringsordning for lakseoppdrettere verden over. Formålet med en slik standard er å minimere den negative påvirkningen lakseoppdrett kan ha på miljø og lokalsamfunn. Standarden vil blant mye annet berøre temaer som miljøvennlig og ansvarlig ressursbruk, sykdoms- og parasittkontroll og bevaring av biologisk mangfold, skriver fiskefôrprodusenten Skretting AS i en pressemelding.

Les også: Stormøte om bærekraftig lakseoppdrett 17.11.2009
Les også: Høring om miljømerket lakseoppdrett 06.11.2009

Seks års dialog

Det har tatt seks år å komme frem til et dokument som skal ligge til grunn for en internasjonal miljøstandard for lakseoppdrett. I løpet av disse årene har forskere, næringen og ulike interesseorganisasjoner møttes jevnlig for å komme frem til målbare og troverdige miljøstandarder. Mer enn 500 personer har deltatt i prosessen og norske aktører som Marine Harvest, Skretting og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har vært med hele veien.

WWF-Norge håper at flest mulig vil ta seg tid til å lese utkastet og komme med konstruktive tilbakemeldinger innen 3. oktober, slik at standarden blir god nok og siker at laksenæringen får minimal påvirkning på miljøet.

- Kan bidra til å styrke omdømmet

Global produktsjef i Skretting AS, Trygve Berg Lea, har deltatt i arbeidet med utkastet, og oppfordrer alle aktører i oppdrettsnæringen til å sette seg inn i hva standarden går ut på og å sende inn høringsuttalelse.

- Standarden vil åpne muligheter for oppdrettere som ønsker å vise kunder og sluttforbrukere at de oppdretter laksen etter strenge miljøkrav. Dersom mange velger å sertifisere seg kan standarden også være med på å styrke omdømmet til næringen fordi miljøgevinsten kan klart dokumenteres, mener Berg Lea.

Lea har deltatt i utformingen av utkastet gjennom styringskomiteen i WWF initierte Salmon Aquaculture Dialogue. Salmon Aquaculture Dialogue er et forum der blant annet representanter for miljøorganisasjoner og lakseoppdrettsnæringen verden over har møttes for å bli enige om innhold og kriterier for standarden. Arbeidet med å lage utkastet har vært en demokratisk prosess der mange har fått sagt sin mening. Nå følges dette opp med en åpen høringsrunde.

- Vi har utrettet mye på de årene dette arbeidet har pågått og er svært fornøyd med progresjonen vi har hatt det siste året. Styringskomiteen er nå ivrig på å få tilbakemeldinger slik at standarden kan ferdigstilles. På noen punkter der vi enten ikke har greid å komme til enighet eller manglet vitenskapelig dokumentasjon og kunnskap for å fastsette gode kriterier, er tilbakemeldingene spesielt viktige for at styringskomiteen skal kunne sluttføre sitt arbeid, sier Lea.

Høringsutkastet vil i første runde, som nevnt, ligge ute til 3. oktober. Så vil styringskomiteen bruke to måneder på å gå gjennom og vurdere tilbakemeldingene og oppdatere utkastet før det blir sendt ut på siste høring.

- Lakselus et kritisk punkt i standarden

- Dette er første utkast og det er fremdeles en vei å gå før standarden blir bra nok. Noen av punktene i standarden er ikke løst; dette gjelder blant annet tillatt nivå av lakselus, sier Karoline Andaur, leder for WWF-Norge sitt havmiljøprogram.

WWF-Norge er svært opptatt av at standarden sikrer at lakselus på oppdrettsfisk ikke har en negativ påvirkning på villfisk.

- WWF er glade for at første utkastet nå er ute på høring. Vi vil sende inn kommentarer til de punktene vi anser som ikke sterke nok, sett fra et naturvernståsted, og vi oppfordrer andre til å gjøre det samme, sier Andaur.

Etter at første høringsperiode er over, vil styringskomiteen til Laksedialogen utarbeide et andre utkast basert på innspillene de har fått. Det vil bli en ny høringsrunde på det andre utkastet, før en endelig standard blir ferdigstilt innen 6 måneder.