Ønsker ny endring i fôrvareforskriften

Høring: Mattilsynet foreslår å endre bestemmelsene om salmonellakontroll i fôrvarer. 
 
Fôrvareforskriften har detaljerte bestemmelser om kontroll for salmonellasmitte i fôrvarer. Disse er fastsatt på nasjonalt grunnlag, og EU har foreløpig ikke felles regelverk for mikrobiologisk kvalitet på fôr.

Mattilsynet foreslår nå å endre bestemmelsene for kontroll med salmonella i fôrvarer til akvatiske dyr.

Endringsforslaget medfører endringer i fôrvareforskriften. Det omhandler mindre detaljerte bestemmelser for salmonellakontrollen i virksomhetene som produserer fôr til akvatiske dyr.

Alle fôrvirksomheter skal imidlertid fortsatt forebygge mot salmonellasmitte, og melde fra til Mattilsynet om funn og om iverksatte tiltak, påpeker Mattilsynet.

Forenkler salmonellaregelverket

Fôrvareforskriften har detaljerte bestemmelser om kontroll for salmonellasmitte i fôrvarer i kapittel V, i vedlegg 1 del C og i vedlegg 14 del A og del C. Dette regelverket er fastsatt på nasjonalt grunnlag. I EØS er det foreløpig ikke et felles regelverk for mikrobiologisk kvalitet på fôr, og det synes heller ikke nært forestående. Forordning (EF) nr. 183/2005 om fôrhygiene, fôrhygieneforordningen, stiller imidlertid en del generelle hygienekrav. Den åpner også for å kunne ha nasjonale bestemmelser for mikrobiologisk kvalitet på fôrvarer.

Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) utførte i 2007 en risikovurdering for Mattilsynet: «Assessment of the risk from Salmonella occurring in feedingstuffs and the feed production process».

Da risikovurderingen fra VKM forelå, nedsatte Mattilsynet en arbeidsgruppe for å gjennomgå gjeldende regelverk og foreslå endringer i fôrvareforskriftens bestemmelser om salmonella i fôr. Begge rapporter konkluderer med at dagens nasjonale salmonellaregelverk kan forenkles uten å medføre fare for folkehelse, dyrehelse eller miljøet.

Endringer har i lang tid vært etterspurt av fiskefôrbransjen og akvakulturnæringen, skriver Mattilsynet i høringsbrevet.

Det som kompliserer en generell forenkling av regelverket er «salmonellagarantien» Norge har ved innførsel av animalske (landdyr-) produkter. Den bygger på at salmonellakontrollen for fôr til matproduserende landdyr utføres etter gjeldende nasjonalt regelverk. Endringene i salmonellaregelverket vil derfor bare gjelde fôr til akvatiske dyr, påpeker Mattilsynet.

Endringene i krav til virksomhetenes kontroll for aflatoksin ved innførsel av fôrmidler, er foreslått å gjelde både for fôr til landdyr og akvatiske dyr. Slike krav dekkes av fôrhygiene- og kontrollforskriftene, og det er ikke behov for nasjonale bestemmelser, opplyser Mattilsynet.

Høringsfristen er satt til den 12. januar 2011.