Lokalitetsstruktur i blåskjellnæringen

En ny rapport om fremtidig lokalitetsstruktur i blåskjellnæringen er nå overlevert til Fiskeri- og kystdepartementet.

En arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeri- og kystdepartementet har utarbeidet en rapport om fremtidig lokalitetsstruktur i blåskjellnæringen. Arbeidsgruppens rapport vil være et relevant innspill i departementets videre arbeid med arealbruk i oppdrettsnæringen generelt, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

Blåskjellnæringens lokalitetsstruktur er en medvirkende årsak til at blåskjellnæringen ikke er lønnsom. På mange av lokalitetene hvor det dyrkes blåskjell i dag, opplever næringen blant annet store problemer med opphoping av algetoksiner i blåskjellene. Dette gjør skjellene uspiselige, og de kan derfor ikke høstes for salg.

– Synergieffekter ved samling i klynger

Antall produksjonsområder er et nøkkeltall for hvor store kostnader som påligger næringen og myndighetene. Arbeidsgruppen fremhever at ved å kutte ned antall produksjonsområder og samle næringen i klynger, vil man kunne få positive synergieffekter som stordriftsfordeler, bedre samarbeid, større høstevinduer og bedre muligheter for salg.

Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til kriterier som kan bidra til god lokalisering av blåskjellanlegg. I tillegg drøftes tre alternative antall produksjonsområder i rapporten.

Den 1. september 2010 nedsatte Fiskeri- og kystdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å peke på utfordringer ved dagens struktur i blåskjellnæringen. Arbeidsgruppens mandat var å lage en skisse for en framtidig robust lokalitetsstruktur, som kan danne grunnlaget for en økonomisk bærekraftig blåskjellnæring.

– En fremtidig lokalitetsstruktur bør imøtekomme hensynene til effektiv utnyttelse av sjøarealer, i tillegg til at den bør være kostnadseffektiv for næringen å drive og for det offentlige å føre tilsyn og kontroll med, heter det i meldingen fra departementet.

Les mer
Rapport fra arbeidsgruppen for fremtidig lokalitetsstruktur i blåskjellnæringen (Pdf - 4.33 MB)

Les også: Strategi for blåskjellnæringen 22.04.2010

Les også: Opprydding av skjelanlegg langs kysten 26.01.2010