Biokraft får 37,4 mill. til biogassanlegg

Enova SF gir Biokraft AS tilsagn om støtte på 37,4 millioner til produksjonsanlegg for biogass, som skal basere seg på biomasse fra oppdrettsfisk.

Produksjonen vil gi en brutto biogassmengde tilsvarende 75 GWh. Biokraft har inngått en samarbeidsavtale med AGA som skal avta all produsert gass og oppgradere den til drivstoffkvalitet. Blant andre busselskapet AtB ønsker å benytte biogass til sine busser i Trondheim.

– Enova har kartlagt et biogasspotensiale i Norge på ca 6 TWh, utenom skogressurser. Enova ønsker å bidra til økt produksjon og bruk av biogass der dette er økonomisk og miljømessig forsvarlig. Biokrafts prosjekt er et godt eksempel på at produksjon og bruk av biogass er et framtidsrettet bidrag til økt bruk av fornybar energi, sier adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding.

– Biokraft AS har et spennende prosjekt fordi en utnytter ressurser som ellers ville gått til spille. Regjeringen ønsker å bidra til utvikling av alle muligheter for fornybar energiproduksjon, sier politisk rådgiver Ivar Vigdenes.

– Vi registrerer sterk interesse fra blant andre AtB om å benytte biogass, som både helsemessig og miljømessig er et særdeles rent drivstoff, sier daglig leder Håvard Wollan i Biokraft AS.

– Ikke overraskende har også andre aktører med større bilparker vist interesse for biogass, og vi håper i samarbeid med AGA å utvikle markedet og infrastruktur for dette klimanøytrale drivstoffet. Enovas støtte til prosjektet er helt avgjørende for en realisering, og vi håper å kunne tilby biogass drivstoff til kunder i Trondheim allerede i 2012, fortsetter Wollan.

Ensilasje fra fiskeoppdrett

Råstoff til produksjonen er i hovedsak restprodukt av laks fra de fleste store fiskeoppdrettsanleggene i Norge. Restproduktet skal leveres som ensilasje (forbehandlet) og skal transporteres til anlegget med spesialskip. Datterselskapet Biokraft Marin AS skal forestå forbehandling og transport av råstoff. I tillegg til fiskensilasje skal det også brukes slakteriavfall og husdyrgjødsel som råstoff i biogassproduksjonen.

– I samarbeid med midt-norsk landbruk skal vi se på muligheten av å foredle bioresten etter biogassproduksjonen til en god mineralgjødsel, sier prosjektleder Marianne Langvik i Biokraft AS.

Les også: TrønderEnergi investerer i Biokraft 20.12.2010

Om Biokraft AS

Biokraft AS arbeider for nye og bedre løsninger for håndtering av biomasse og foredling til klimanøytral bioenergi, til beste for samfunn og miljø. Biokraft AS og datterselskapet Biokraft Marin AS samarbeider nært med norsk oppdrettsnæring, med bransjeorganisasjoner og med kunnskapsmiljø som bl.a. NTNU for å utvikle de beste løsningene. Biokraft AS har sitt hovedkontor i Trondheim. TrønderEnergi er største investor i Biokraft AS.