Nærmere miljøstandard for lakseoppdrett

Det andre utkastet til den globale miljøstandarden for lakseoppdrett er nå på høring.

Laksedialogen «Salmon Aquaculture Dialogue» (SAD), som skal resultere i en internasjonal miljøstandard for oppdrettslaks, har nå andre – og siste - utkast ute på høring. Dette siste utkastet er på høring frem til 14. juni 2011. Lenke til utkastet finnes nederst i denne artikkelen.

Miljøstandarden er vesentlig endret på flere områder siden første utkast, men WWF mener at utkastet fortsatt har noen mangler. WWF oppfordrer alle til å komme med konstruktive og kritiske innspill, slik at det blir en robust og bra standard, som siker at laksenæringen får minimal påvirkning på miljøet, skriver WWF i en pressemelding.

Resultater av syv års arbeid

Den endelige standarden vil adressere de viktigste negative miljømessige og sosiale konsekvensene som er forbundet med lakseoppdrett, samt at standarden skal være økonomisk bærekraftig for industrien.

Det har tatt syv år å komme frem til dette siste utkastet, som skal ligge til grunn for en internasjonal miljøstandard for oppdrett av laks. Prosessen har vært krevende, men viser at dialog kan føre til resultater. Etter forrige høringsrunde fikk styringskomiteen inn over 400 kommentar. Disse har lagt grunnlaget for sisteutkastet.

- Etter forrige høringsrunde har styringskomiteen gjort et enormt arbeid, og andreutkastet er vesentlig forbedret fra første utkast. Blant annet er det nå ikke lov under standarden å ha smoltproduksjon i innsjøer, og det er lagt vekt på å minimere kjemikaliebruk, sier Karoline Andaur, leder for WWF-Norges havmiljøprogram.

Lakselus - et kritisk punkt i standarden

- Andre utkastet er forbedret, men på noen områder er det fremdeles en vei å gå før standarden blir bra nok. Dette skal være en internasjonal standard og det vanskeliggjør prosessen med å tallfeste grenser. Å tillate 0,1 lus oppfattes som svært strengt i Canada, men ikke i Norge, fortsetter Andaur.

WWF-Norge er svært opptatt av at standarden sikrer at lakselus på oppdrettsfisk ikke har en negativ påvirkning på villfisk. For å få dette til må en inkludere utfordringer rundt tettheten av oppdrettslaks i områder hvor det er villaks og sjøørret.

- Vi vil sende inn kommentarer til de punktene vi anser som ikke sterke nok, sett fra et naturvernståsted, og vi oppfordrer andre til å gjøre det samme, sier Andaur.

Etter at andre høringsperiode er over vil styringskomiteen utarbeide et endelig utkast, basert på innspillene de har fått. Styringskomiteen består av representanter fra Canadian Aquaculture Industry Alliance, Coastal Alliance for Aquaculture Reform, Fundación Terram, Marine Harvest, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Pew Environment Group, SalmonChile, Skretting og WWF. WWF-Norge ber om at en merker seg at kommentarene skal sendes inn via nettsiden til miljøstandarden.

Les mer
•  Second draft standards for responsible salmon aquaculture (pdf) 
  
Relaterte artikler
•  Optimisme på SAD-møte 02.11.2010