Kontrari varsler bud på AKVA group

Arkivbilde: Fôrflåte fra AKVA group. Foto: AKVA group ASA
Arkivbilde: Fôrflåte fra AKVA group. Foto: AKVA group ASA

Frode Teigen og nærstående kontrollerer 40 prosent av aksjene i AKVA group ASA etter emisjonen, og vil legge inn bud på selskapet.

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i AKVA group utløp den 17. juni 2011. Ved utløpet av tegningsperioden, var det tegnet 11.905.181 nye aksjer. Totalt ble det tilbudt 8.611.434 nye aksjer, og emisjonen ble følgelig overtegnet med ca. 38,2 prosent. AKVA group vil motta et bruttoproveny på ca NOK 94.700.000 fra emisjonen.

Styret i AKVA group ASA har godkjent den endelige tildelingen av aksjer tegnet i emisjonen. Tildelingen er basert på tildelingskriteriene som ble fastsatt i prospektet datert den 27. mai 2011. 6.588.055 aksjer eller rundt 76,5 prosent av de nye aksjene er tegnet ved utøvelse av tegningsretter. De resterende 2.023.379 aksjene ble tildelt tegnere av aksjer som har utøvd sine tegningsretter og som har overtegnet, på en pro rata basis basert på det antall tegningsretter utøves av hver slik abonnent. Ingen aksjer ble tilgjengelig for tildeling til tegnere uten tegningsretter, fremgår det av en børsmelding fra AKVA group ASA.

Les også: Emisjon i AKVA group 24.05.2011

Tildelinger til prinærinnsidere

Følgende primærinnsidere er tildelt aksjer i samsvar med antall tegningsretter og tegning av aksjer som rapportert den 20. juni 2011:

Trond Williksen 17 000 aksjer, Trond Severinsen 7 475 aksjer og Riomar AS, eid av nærstående til Arve Ouff, 1 900 aksjer.

Kontrari AS, et selskap som er 100 prosent eid av styremedlem Frode Teigen, og nærstående til Kontrari AS og Frode Teigen, har fått tildelt 1.737.685 nye aksjer tegnet uten tegningsretter, i tillegg til de 3.093.000 aksjene som ble tegnet i henhold til tegningsretter og rapportert den 20. juni 2011.

Les også: Innsidere tegner aksjer i AKVA group 21.06.2011

Kontrollerer 40 prosent av selskapet

Fredag den 24. juni kjøpte Kontrari AS ytterligere 3.100 aksjer i AKVA group for NOK 11,00 per aksje. Etter sistnevnte kjøp og etter emisjonen, vil den samlede aksjebeholdningen til styremedlem Frode Teigen, Kontrari AS og Egersund Group AS som er 50 prosent eid av Frode Teigen, summere seg til 10.333.785 aksjer, tilsvarende 40,00 prosent av aksjene i AKVA group ASA.

Vil legge inn bud på AKVA group

Frode Teigen og nærstående har dermed oversteget tilbudspliktgrensen av 1/3 av aksjene i selskapet, jfr. § 6-1 i den norske verdipapirhandelloven, og selskapet har blitt informert om at et pliktig tilbud vil bli lagt frem.

Frode Teigen ønsker gjennom selskapet Kontrari AS å gå videre med et pliktig bud. Budet vil bli NOK 11,00 per aksje, tilsvarende den høyeste prisen betalt av Frode Teigen og nærstående parter for aksjer i AKVA group ASA i løpet av de siste seks månedene.

Det pliktige tilbudet vil bli lagt frem så snart den formelle dokumentasjonen, som vil inkludere ytterligere vilkår for tilbudet, har blitt godkjent av Oslo Børs.

Egersund Group kjøper fra Kontrari

Kontrari AS har den 24. juni 2010 inngått en forwardkontrakt med Egersund Group AS. Ifølge kontrakten kjøper Egersund Group AS 1.519.315 aksjer i AKVA group ASA til kurs 11 kroner per aksje. Aksjene vil bli overført den 6. juli 2011.

Etter avslutning av kontrakten vil Kontrari AS eie 2.233.785 aksjer i AKVA group, og Egersund
Group AS vil eie 2.600.000 aksjer i AKVA group.

Forwardkontrakten endrer ikke det som er kunngjort om at Kontrari AS har til hensikt å legge in bud på AKVA group ASA, opplyses det i en børsmelding.