Nytt regelverket om salmonella i fiskefôr

Del saken

Regelverket i fôrvareforskriften om salmonellakontroll av fôr til akvatiske dyr har blitt forenklet.

Det er gjort bedre tilpasset den risiko salmonella representerer og egenkontrollen som virksomhetene gjennomfører, melder Mattilsynet. Tilsynets fôrkontrollregime er ikke endret og landdyrfôr er ikke berørt av endringen presiserer Mattilsynet.

Nasjonale bestemmelser

Forskriftsendringene om salmonellakontroll i fôr til akvatiske dyr er fastsatt av og Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet, og trådte i kraft 29. juni. Dette er nasjonale bestemmelser, da EU ikke har felles regelverk på området.

Risiko ved salmonellasmitte i fôr til akvatiske dyr er vurdert av Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM), som har kommet frem til at endringene ikke vil medføre fare for folkehelse, fiskehelse eller for miljøet. Med de nye reglene vil fôrindustrien og oppdretterne stå noe friere i sine egenkontrollrutiner, men fortsatt er toleransen for salmonellasmitte i bruksferdig fôr lik null og krav til rapporteringer uendret, påpeker Mattilsynet.

Endringene i regelverket skjer etter forutgående høring. Siden salmonellabestemmelsene i landdyrfôr er knyttet opp til salmonellagarantien Norge har for egg og fjørfekjøtt, kunne ikke disse endres tilsvarende nå.

Les også: Ønsker ny endring i fôrvareforskriften 26.11.2010

Opphevet bestemmelsene om kontroll for aflatoksin

Samtidig med endringen i salmonellaregelverket, ble bestemmelsene om virksomhetenes kontroll for aflatoksin i fôrvarer opphevet. Likeså bestemmelsene om innhold av andre mikroorganismer i fôrvarer til alle dyr, da dette dekkes av annet regelverk.

Les mer
•  Forskrift om endring i forskrift om fôrvarer (Lovdata)