Får dispensasjon fra fôrvareforskriften

Del saken

Mattilsynet har gitt fire fiskefôrprodusenter forlenget dispensasjon fra å søke om godkjenning av genmodifiserte produkter.

Dispensasjonen gjelder for prosesserte, ikke-spiredyktige fôrvareprodukter fra 19 ulike GMO-varianter, som det ikke var godkjenningskrav til før 15. september 2005, og gjelder fram til 15. september 2012. Bransjen ønsker å ha muligheten åpen for å bruke slikt fôr, dersom fôrtilgangen skulle tilsi at det blir nødvendig, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Norsk regelverk for genmodifiserte (GM), bearbeidete nærings- og fôrmidler ble endret høsten 2005 som en delvis harmonisering av EUs regelverk og i påvente av nasjonal implementering. Da det i Norge tidligere ikke var godkjenningskrav til enkelte GM-produktgrupper, blant annet fôrvarer, ble det laget en overgangsordning for slike eksisterende produkter. Overgangsordningen innebar at virksomheter som meldte inn aktuelle EU-godkjente produkter, fortsatt kunne bruke disse fram til og med 15. september 2008. Skulle de fortsatt brukes etter denne dato, måtte virksomhetene i henhold til § 4a i forskrift om fôrvarer søke om godkjenning.

19 GM-produktgrupper omfattes av overgangsordning

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) meldte inn produktgrupper fra 24 forskjellige GMO-varianter innen innmeldingsfristen 15. mars 2006, hvorav 19 ble omfattet av overgangsordningen. I praksis gjaldt overgangsordningen alle prosesserte fôrvarer fra disse 19 GMO-variantene, både landdyr- og fiskefôr. Produktene måtte merkes i henhold til GM-merkekravet før eventuell omsetning.

Mattilsynet er ikke kjent med at fiskefôrbransjen har benyttet GM-fôrvarer til nå, men at man ønsker å ha muligheten åpen dersom fôrtilgangen skulle tilsi at det blir nødvendig.

Forlenget dispensasjonstid

Overgangsordningen gikk ut 15. september 2008. Implementeringen av EUs GM-regelverk har tatt lengre tid enn antatt, og FHL sendte derfor inn en søknad om dispensasjon fra å søke godkjenning for de 19 GM-produktgruppene fram til de aktuelle rettsaktene blir implementert.

I samråd med Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet ble det bestemt at det kunne søkes om dispensasjon fra godkjenningskravet i ett år av gangen. Mattilsynet innvilget høsten 2008 dispensasjonssøknaden for ett år fram til 15. september 2009. På grunnlag av nye søknader fra FHL om forlengelse av dispensasjonen frem til implementering av EUs GM-regelverk, innvilget Mattilsynet dispensasjon først frem til 15. september 2010 og deretter frem til 15. september 2011. Dispensasjonen gjaldt nå kun fiskefôr slik det ble søkt om.

På grunnlag av ny søknad og informasjon fra FHL om at situasjonen for fiskefôrprodusentene er den samme som tidligere, har Mattilsynet nå forlenget dispensasjonen i ett år fram tom. 15. september 2012.

Les også: Dispensasjon for fôrvarer av GMO-varianter 21.10.2009

Betingelser for dispensasjon

Dispensasjonen fra å søke om godkjenning av prosesserte produkter fra 19 GMO-varianter er gitt til fiskefôrprodusentene Biomar, Ewos, Skretting og Polarfeed. Følgende betingelser gjelder:

  • Dispensasjonen gjelder kun ikke-spiredyktig GM-materiale.
  • Dispensasjonen gjelder ikke fôr til landdyr, men kun fôr til fisk slik det er søkt om.
  • Dersom godkjenningen for noen av de aktuelle produktene skulle bli trukket tilbake i EU, vil dispensasjonen opphøre for det produktet i Norge.
  • Dersom nytt regelverk trer i kraft i løpet av tidsrommet dispensasjonen gjelder for, vil Mattilsynet kunne fatte nytt vedtak i saken.
  • Produktene må merkes som genmodifiserte i henhold til forskrift om fôrvarer § 15.

Les mer
•  Liste over tillatte eksisterende GM-produkter pr september 2011 (pdf)
•  Forskrift om fôrvarer (Lovdata)