Resultatfall i Lerøy Seafood

Lerøy Seafood Group fikk i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt på 31,0 millioner kroner, mot 390,7 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Resultatet i 3. kvartal 2011 tynges av at biomassen nedskrives med 143,1 millioner kroner, som følge av lavere markedspriser, fremgår det av regnskapet for for 3. kvartal 2011 som Lerøy Seafood Group ASA la frem i dag. 

- Utfordrende marked

Konsernet Lerøy Seafood Group hadde i tredje kvartal 2011 en omsetning på 2.304 millioner kroner som er en oppgang fra 2.264 millioner kroner i tilsvarende periode i 2010. Konsernets driftsresultat før verdijustering av biomasse ble i tredje kvartal 2011 på 206,7 millioner kroner mot tilsvarende 424,2 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

- Nedgangen i driftsresultatet kommer som følge av vesentlig lavere prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter, atlantisk laks og ørret, samt høyere produksjonskostnader, skriver selskapet i rapporten. 

- Konsernets prisoppnåelse for laks og ørret vil med bakgrunn i dets langsiktige industrielle markedsstrategi, naturlig nok avvike fra priser i spotmarkedet. Som resultat av fallende spotpriser i kvartalet har realiserte kontraktspriser vært høyere enn gjeldende spotpriser i dette kvartalet, heter det videre.

Konsernets kontraktsandel var i tredje kvartal 2011 på 38 prosent og vil ut fra dagens kontraktssituasjon ligge rundt 35-40 prosent for hele 2011. Inngåtte kontraktspriser for fjerde kvartal  2011 er vesentlig høyere enn gjeldende spotpriser. Dette tilsier i dag at konsernet forventer høyere prisoppnåelse enn dagens spotpriser også i fjerde kvartal år 2011, opplyser selskapet. 

Det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk (Skottland-baserte Scottish Sea Farms Ltd) har som følge av vesentlig lavere volumer og lavere prisoppnåelse, et lavere resultat i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor. Inntekt fra tilknyttede selskaper før verdijustering av biomasse, har derfor gått ned fra 23,4 millioner kroner i tredje kvartal 2010 til 8,0 millioner kroner i tredje kvartal 2011.

Resultat før skatt og verdijustering av biomasse ble i tredje kvartal 2011 på 190,3 millioner kroner mot 431,1 millioner i tredje kvartal 2010.

Nøkkeltall fra Lerøy Seafood Group

  • Høstet 36,0 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret (3. kvartal 2010: 31,0).
  • Omsetning MNOK 2.304 (3. kvartal 2010: 2.264).
  • Driftsresultat før verdijustering av biomasse MNOK 206,7 (3. kvartal 2010: 424,2).
  • Driftsresultat per kg NOK 5,7 (3. kvartal 2010: 13,7).
  • Resultat før skatt og verdijustering av biomasse MNOK 190,3 (3. kvartal 2010: 431,1).
  • Bransjens spotpris for hel superior laks har sunket med 32,0 prosent sammenlignet med tredje kvartal år 2010. 
  • Netto rentebærende gjeld MNOK 1.598 (30.9.2010: 1.032).
  • Egenkapitalgrad 50,9 prosent. 
     

Har omsatt for 6,9 milliarder kroner

Lerøy Seafood Group konsernet hadde per tredje kvartal 2011 en omsetning på 6.926 millioner kroner, noe som er en oppgang fra 6.314 millioner kroner i tilsvarende periode i 2010. Konsernets driftsresultat før verdijustering av biomasse er per tredje kvartal 2011 på 1.092,9 millioner kroner, mot tilsvarende 1.047,1 millioner kroner per tredje kvartal 2010. Konsernets driftsmargin før verdijustering av biomasse er på 15,8 prosent per tredje kvartal i år mot sammenlignbare 16,6 prosent i tilsvarende periode i fjor.

Konsernet oppnådde et driftsresultat etter verdijustering av biomasse på 455,3 millioner kroner per tredje kvartal 2011 mot sammenlignbare 1.218,9 millioner kroner per tredje kvartal 2010.

Verdijustering av biomasse i henhold til IFRS, beløper seg til -637,6 millioner kroner per tredje kvartal 2011, mot 171,8 millioner kroner per tredje kvartal 2010. Den store negative IFRS-justeringen per tredje kvartal år 2011 skyldes vesentlig lavere lakse- og ørretpriser per 30. september 2011 sammenlignet med prisene per 31. desember 2010.

Inntekt fra tilknyttede selskaper var på totalt 28,3 millioner kroner per tredje kvartal 2011, mot 83,1 millioner kroner per tredje kvartal 2010. Justert for verdijustering av biomasse var tallene henholdsvis 54,6 millioner kroner og 79,0 millioner kroner. Konsernets netto finansposter utgjorde per tredje kvartal 2011 -59,9 millioner kroner, mot -46,1 millioner kroner per tredje kvartal 2010. Konsernets resultat før skatt og før verdijustering av biomasse, ble på 1.087,6 millioner kroner per tredje kvartal 2011, mot tilsvarende 1.080,0 millioner kroner per tredje kvartal 2010.

Resultatet per tredje kvartal 2011 tilsvarer et resultat før verdijustering av biomasse på 13,89 kroner per aksje mot tilsvarende 14,76 kroner per aksje per tredje kvartal 2010. Den annualiserte avkastningen på konsernets sysselsatte kapital (ROCE) før justering av biomasse er på 21,7 prosent per tredje kvartal 2011 mot 27,2 prosent i tilsvarende periode i 2010.

- Konsernet er solid med en regnskapsmessig egenkapital på 5.730 millioner kroner som tilsvarer en egenkapitalandel på 50,9 prosent, opplyser selskapet i rapporten.

Konsernets netto rentebærende gjeld ved utgangen av tredje kvartal i år, var på 1.598 millioner kroner, mot tilsvarende 1.032 millioner kroner per 30. september 2010.  I denne perioden er det blitt betalt utbytte på MNOK 546, samt at netto rentebærende gjeld økte med MNOK 689 som følge av oppkjøpet og innkonsolideringen av Sjøtroll Havbruk AS.

- Reduksjonen i netto rentebærende gjeld på MNOK 669 de siste fire kvartalene, justert for utbytte og oppkjøp, er tilfredsstillende, fremholder selskapet.

Vil styrke fokus på salg, distribusjon og videreforedling  

Konsernet har gjennom organisk vekst og flere oppkjøp det siste tiåret blitt en av verdens største oppdrettere av laks og ørret. Videre har det befestet sin stilling som en sentral aktør innenfor distribusjon av sjømat i Norge og internasjonalt, samt forsterket posisjonen som Norges ledende sjømateksportør. Konsernet har i en kombinasjon av oppkjøp og alliansebygging gjort det mulig å tilby sine sentrale nasjonale kunder en kostnadseffektiv og landsdekkende distribusjon av fersk sjømat.

- Konsernets fokus på salg, distribusjon og videreforedling vil styrkes ytterligere de kommende årene. Konsernets strategiske og finansielle handlefrihet sammenholdt med løpende inntjening gjør etter styrets oppfatning at konsernet også i tiden som kommer vil være en aktiv deltager i sjømatnæringens globale og nasjonale verdiskapende strukturendringer, heter det i rapporten.

Kjøpet av eierandel i Rode Beheer

Som ledd i konsernets strategiske utvikling inngikk Lerøy Seafood Group i tredje kvartal år 2011 avtale om kjøp av 50,1 prosent av aksjene i det hollandske selskapet Rode Beheer B.V. Rode Beheer B.V. driver røkeri og bearbeiding av atlantisk laks. Årlig bearbeidingskapasitet er på om lag 10.000 tonn atlantisk laks, hvorav om lag 40 prosent er røkte produkter. I tillegg kommer andre arter.

Rode Beheer B.V. har en sterk posisjon på salg og distribusjon av sjømat i sitt hjemmemarked og vil derfor bidra til å styrke Lerøy Seafood Group sin markedsposisjon i det hollandske markedet. Transaksjonen er gjort med forbehold om due diligence. Tentativ gjennomføringsdato er medio desember dette år. Lerøy Seafood Group vil fortsatt selektivt vurdere nye investerings- og fusjonsalternativer, samt allianser som kan styrke grunnlaget for videre lønnsom vekst og varig verdiskapning.

Les også: Lerøy ny hovedeier i Rode Beheer 01.11.2011
Les også: Lerøy Seafood kjøper egne aksjer 20.10.2011

Forventer vekst i tilbudet og lavere resultat

Selskapet forventer en større vekst i det globale tilbudet av atlantisk laks de nærmeste årene enn hva en har sett de to siste årene.

- Utviklingen i etterspørselen er god og lavere priser gir grunnlag for optimisme med hensyn til fortsatt positiv utvikling i etterspørselen. God etterspørsel og forventning om bedret produktivitet i konsernets produksjon, herunder bedret biologi, danner grunnlaget for styrets positive holdning til konsernets utvikling, heter det i rapporten.

Styret forventer i dag et vesentlig lavere resultat for konsernet i fjerde kvartal år 2011 enn det konsernet oppnådde i fjerde kvartal år 2010.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
•  Kvartalsrapport Q3 2011 - Lerøy Seafood Group ASA (pdf)
•  Presentasjon Q3 2011 - Lerøy Seafood Group ASA (pdf)