- Miljøregelverket skal følges

Havbruksnæringens systematiske arbeid mot lus og rømming, viser at det drives et målrettet miljøarbeid i bedriftene, sier Aina Valland.

- Over tid har næringen vist vilje og evne til å forbedre seg på miljøområdet, sier miljødirektør Aina Valland i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i en pressemelding.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har denne uken offentliggjort en undersøkelse av 72 havbruksanlegg det siste året. Tilsynet har vært rettet mot internkontroll og håndtering av organiske og kjemiske komponenter.

Les også: - Oppdrettere mangler miljøkunnskap 02.12.2011

En rekke næringsaktører melder at de ikke kjenner seg igjen i Klifs generelle beskrivelse av at det er «manglende miljøkunnskap» i bedriftene. Mange selskaper har gjennom internasjonale sertifiseringsordninger systemer for blant annet bruk og håndtering av kjemikalier, og i tillegg følges et strengt regelverk for miljøovervåkning, fremholdes det i meldingen fra FHL.

- God miljøtilstand

- Havbruksnæringen har i en årrekke overvåket havbunnsmiljøet under alle anlegg langs kysten, og kan dokumentere god miljøtilstand på de aller fleste lokaliteter. Dette er åpent tilgjengelig informasjon, understreker Aina Valland.

Havforskningsinstituttets vurderinger så langt, tilsier videre at utslipp av næringssalter fra fiskeoppdrett, ikke utgjør et vesentlig miljøproblem langs norskekysten.

- Når det gjelder regelverket om miljøovervåkning og håndtering av kjemikalier, skal det følges av alle. Miljøkunnskapen i næringen er god og er innrettet mot å løse de viktigste utfordringene. Hvis det er ytterligere forbedringspotensial på dette feltet, ønsker vi å bidra til dette blant næringsaktørene, sier Valland.

Trygg mat, godt miljø

Alle som jobber i havbruksnæringen er opptatt av at sjømaten som produseres skal være trygg og at utslipp ikke skal ha uakseptable miljømessige konsekvenser, fremholder Valland. Hun forteller at en allerede er i god dialog med Klif etter undersøkelsene ble gjennomført i sommer.

- Vi hadde nylig medlemsmøte på Vestlandet hvor Klif orienterte om sine forventninger til næringen. FHL har også hatt møte med Ellen Hambro, lederen i Klif. Dialogen og arbeidet direktoratet etterlyser er allerede godt i gang, sier Valland.

Les mer 
•  Utslipp av næringssalter og organisk materiale - faktaark fra FHL (pdf)