Opphever ILA-sone i Troms

Mattilsynet har vedtatt å oppheve bekjempelsessonen i kontrollområdet for bekjempelse av ILA i Maursundet, i kommunene Skjervøy og Nordreisa i Troms.

Derimot vil overvåkingssonen i området gjelde i to år fra bekjempelsessonen oppheves, og den tidligere bekjempelsessonene innlemmes nå i overvåkningssonen.

Forskriften som ble fastsatt i 2010, gjelder et kontrollområde bestående av en bekjempelsessone og en overvåkningssone, hvor sistnevnte har avgrensninger utenfor bekjempelsessonen. Forskriften ble fastsatt etter påvisning av infeksiøs lakseanemi (ILA) på Arnøy Laks AS sin lokalitet Skognes i Maursundet.

Med Mattilsynets nye vedtak, er de særlig strenge restriksjonene for bekjempelsessonen opphevet. Overvåkingssonen, som har mer lempelige vilkår, skal etter forskriften oppheves når det er gått 2 år fra bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet.

Les også: ILA-forskrift for Skjervøy og Nordreisa 05.08.2010
Les også: Bekreftet ILA i Skjervøy 24.07.2010

Bakgrunn
Utdrag fra forskriften:

§ 13. Opphevelse av bekjempelsessonen
Etter at all laksefisk fra matfiskanleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en samordnet brakklegging av bekjempelsessonen i minimum to måneder og anlegg der det er påvist ILA er brakklagt i minimum tre måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves. Mattilsynet kan som et unntak fra brakkleggingskravene oppheve bekjempelsessonen med bakgrunn i utvidet helsekontroll og laboratorieundersøkelser. Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i overvåkningssonen.

§ 14. Opphevelse av overvåkningssonen
Overvåkningssonen oppheves når det er gått to år siden bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet.