Robust rensefisk - stadig viktigere mot lakselus

Med en kraftig økning i bruk av rensefisk i norsk oppdrettsnæring, har det dukket opp flere helse- og velferdsmessige utfordringer der bakterieinfeksjoner er et hovedproblem, melder Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet er i beredskap for utfordringer knyttet til rensefiskens helse og velferd. 

Løpende diagnostikk, forskning relatert til bakteriekarakterisering for videre vaksineutvikling og helse hos oppdrettet berggylte er pågående aktiviteter ved instituttet. I forbindelse med nettverksmøtet «Sats Marint» i Bergen 8. – 9. februar, ble det holdt en egen «workshop» om helse hos rensefisk. Der presenterte Veterinærinstituttet flere av sine resultater og videre innspill til aktiviteter relatert til helse og velferd på rensefisk.

Karakterisering legger grunnlag for vaksineutvikling

De siste to årene har instituttet hatt en kraftig økning i antall prøveinnsendelser fra anlegg med leppefisk, og resultatene fra dette arbeidet ble presentert på nettverksmøtet. Veterinærinstituttets undersøkelser tyder på at bakterieinfeksjoner er et hovedproblem. Disse infeksjonene kan ha flere underliggende årsaker.

De siste årene har Veterinærinstituttet i tillegg til diagnostikken, gjort et betydelig arbeid med innsamling og karakterisering av bakterieisolater fra marine arter, herunder isolater fra rensefiskarter som bergnebb, berggylt og rognkjeks. Gjennom bakteriedyrking og genanalyser, har potensielle infeksiøse bakterier blitt identifisert og karakterisert, for å danne et grunnlag for videre utvikling av vaksiner.

- Behov for ytterligere diagnoseutvikling og utnyttelse av biobank

Det er behov for ytterligere diagnoseutvikling for å ha god beredskap og overvåkning av helsen til rensefisk. Samtidig bør Veterinærinstituttets samling av  bakterieisolater for utvikling av vaksiner utnyttes, mener Veterinærinstituttet. Instituttets aktiviteter blir gjennomført i samarbeid med flere universitets og forskningsmiljøer i Norge for å utnytte spisskompetansen som finnes.

Veterinærinstituttet er også opptatt av god velferd for rensefisk i oppdrettsanleggene. Erfaringene så langt har vist at rensefisken blir utsatt for store påkjenninger ved innfangning og transport. Dette kan gi høy dødelighet, men kan óg resultere i en svekket fisk som er i dårligere stand til å utføre «jobben» med å spise lus, opplyser instituttet.

Helsekontroll ved mottak av rensefisk er derfor viktig. Ved daglig drift i oppdrettsanleggene er det videre viktig at det tas hensyn til rensefisken, og at den følges opp med regelmessig helsetilsyn, poengterer Veterinærinstituttet.

- Kartlegging viktig

Veterinærinstituttet har invitert oppdrettsnæringen og fiskehelsetjenester til et samarbeid om systematiske og grundige registreringer av rense fiskhelsen i norske oppdrettsanlegg.

Dette vil bidra til en rask og effektiv kartlegging av de viktigste problemene og flaskehalsene, samtidig som det vil gi Veterinærinstituttets regionale laboratorier tilgang til mer og grundigere prøvemateriale fra anlegg langs hele kysten. Det vil også styrke samarbeidet mellom diagnoselaboratoriene og fiskehelsetjenestene. Fiskehelsetjenesten som har den daglige kontakten med anleggene står for en uunnværlig innsats med førstelinjediagnostikk og helseovervåking i alle oppdrettsanlegg langs kysten, fremholder Veterinærinstituttet.

Med god kunnskap og godt samarbeid kan vi i fellesskap ta ansvar for rensefiskhelsen, poengterer Veterinærinstituttet.

Les også: Rensefisk skal inn i oppdrettsregelverket 10.02.2012