- Lakselus kan ha vært bestandsreduserende

Del saken

Lakselus kan ha hatt bestandsregulerende effekt på vill laksefisk, konkluderer Havforskningsinstituttet.

- Resultatene fra overvåkingen av lakselus på vill laksefisk i 2012 viser at det er sannsynlig at lakselus har bestandsreduserende effekt på sjøørret langs store deler av norskekysten, men også på laks enkelte steder, uttaler Havforskningsinstituttet.

Denne foreløpige vurderingen er foretatt av Havforskningsinstituttet med utgangspunkt i forslag til førstegenerasjons grenseverdier for lakselus og framtidige mål i «Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring», og kommer fram i rapporten «Lakselussituasjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2012».

- Det er lite i datamaterialet vårt som tyder på at lakselusinfeksjonen på vill laksefisk er blitt forbedret fra 2010 til 2012. Tvert imot ser det ut som om infeksjonspresset på vill laksefisk har økt på hele kysten fra Hordaland til Troms de siste årene

Det sier Pål Arne Bjørn, som er prosjektleder for overvåking av lakselus ved Havforskningsinstituttet, i en pressemelding fra instituttet.

Samtidig konstaterer Mattilsynet at det er lavt lusenivå i oppdrettsanleggene, men tilsynet er bekymret for villfisken etter rapporten fra Havforskningsinstituttet.

Les også: Lavt lakselusenivå i anleggene 21.12.2012

- Svært mye lus på sjøørreten

Selv om det er gjennomført tiltak for å redusere infeksjonen av lakselus på vill laksefisk også i år, var infeksjonsnivået på sjøørret høyt, til dels ekstremt høyt, på flere av overvåkningslokalitetene i oppdrettsintensive områder fra Hordaland til Troms, opplyser Havforskningsinstituttet. Områdene som var hardt rammet er:

• Ytre Hardangerfjordsystemet og Herdlafjorden.
• Ytre deler av Sognefjorden.
• Ytre deler av Romsdalsfjordsystemet.
• Ytre deler av Trondheimsfjorden og Hitra.
• Områder utenfor Namsenfjorden.
• Områder av Nordland.

- Også laksesmolten hadde relativt mye lus

- Laksesmolten som ble undersøkt på overvåkningslokalitetene i Hardangerfjord- og Sognefjordsystemet var relativt høyt infisert i enkelte uker av 2012, sannsynligvis høyere enn de fleste år på 2000-tallet, sier Bjørn.

Likevel ser det ut som om det var lavt eller kun svakt forhøyet infeksjonstrykk under laksesmolten sin utvandring i mai i forhold til seinere på sesongen, dermed kan tidlig smolt ha kommet ut i havet uten å få mye lus på seg, mens sein smolt kan ha fått høyere infeksjon, påpeker instituttet.

I Trondheimsfjorden ble det funnet lite lus på laksesmolten innenfor den nasjonale laksefjorden i år, men likevel kan smolten ha blitt utsatt for høyt infeksjonspress fordi det ble funnet svært høye larvepåslag på sjøørreten like utenfor den nasjonale laksefjorden under laksesmoltutvandringen, skriver instituttet.

- Dette kan indikere at de synkroniserte våravlusningene av oppdrettsfisk ikke har greid å holde infeksjonspresset lavt nok under utvandringen til laksesmolten i slutten av mai og begynnelsen av juni i disse områdene, sier Bjørn.

- Bedre i noen områder

På enkelte lokaliteter i Ryfylke, Møre og Romsdal (Storfjord- og Romsdalssystemet), Nord-Trøndelag og Nordland ble det funnet mindre lus på sjøørreten tidlig i forhold til seinere på sesongen.

- Dette indikerer at laksesmolten kan ha kommet seg ut av fjordene i disse områdene uten for mye lus, sier Bjørn.

Lite lus i Troms og Finnmark

I Troms og Finnmark var infeksjonstrykket fra lakselus på vill sjøørret og sjørøye lavt til moderat og kom seint på sesongen i 2012. Det samme gjelder for indre fjorder og de store nasjonale laksefjordene.

- Dette indikerer at laksesmolten kan ha kommet seg ut av fjordene i Troms og Finnmark uten lus, og også at de store laksefjordene kan fungerer etter hensikten, sier Bjørn.

Les mer
Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2012 (pdf)
Appendiks til rapporten (pdf)