Gav 5,7 millioner kroner til villaksprosjekter

Havbruksnæringens miljøfond bevilget i løpet av 2012 støtte til 18 villaksprosjekter fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. Noen av disse tiltakene har fått midler over flere år.

Siden oppstarten i 2011 har miljøfondet bevilget totalt 14,3 millioner kroner til ulike tiltak i ca 60 elver langs norskekysten, fremgår det av en pressemelding fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

– Det er gledelig at det er stor interesse for å søke midler til overvåkning og utfisking av rømt laks. Rapportene viser at det i mange vassdrag er mindre innslag av rømt fisk enn årene før. Det er gledelig fordi det betyr at næringsaktørenes arbeid for å hindre rømming gir resultater, sier Roar Paulsen som leder den nasjonale styringsgruppen i miljøfondet.

Statistisk Sentralbyrå melder også om rekordfangster på 448 tonn laks i elvene i 2012. Det er det høyeste registrerte uttaket på ti år, og 13 prosent mer enn året før, påpekes det i meldingen.

Regionale og nasjonale tiltak

Det er regionale styringsgrupper i Nord-Norge, Midt-Norge og på Vestlandet som forvalter fondet som består av innsamlede midler fra havbruksbedriftene. I tillegg blir en tredel av midlene brukt til nasjonale tiltak, med en nasjonal styringsgruppe.

– I prioriteringen av tiltakene legges det vekt på innspill fra forvaltningen og villaksinteressene, sier Paulsen.

– Gir resultater

Prosjektmidlene gir gode resultater i form av ny kunnskap og reelle praktiske resultater, noe som blant annet framkommer av rapporter fra en rekke lakseelver som viser lavere innslag av rømt fisk i 2012, heter det i meldingen.

I Årøyelva i Sogn har innslaget av rømt fisk gått kraftig ned til 3 prosent i sportsfisket. I fisket på høsten ble det fanget 74 fisk, hvorav kun én oppdrettsfisk. Fra elvene rundt Trondheimsfjorden meldes det om én prosent i Verdalselva, Orkla, Nidelva og Stjørdalselva. Elvene Gaula og Skauga er nede i null. I Nord-Norge er tendensen den samme. I Finnmark ble det tatt oppdrettsfisk i 7 av 12 elver som ble undersøkt. I elvene med oppdrettsfisk var det i gjennomsnitt en innblanding på 2,5 prosent, opplyses det i meldingen fra FHL.

Miljøløftet

Havbruksnæringens miljøfond er ett av tiltakene i Miljøløftet som Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening presenterte våren 2011. Fondet bidrar til å finansiere arbeidet med å redusere mengden rømt oppdrettsfisk i laksevassdragene. Fondet er ment å være et strakstiltak inntil næring og forskningsmiljøer har funnet et mer robust system for å skille oppdrettsfisk fra villaks, samt gjøre det mulig å spore rømt fisk tilbake til ansvarlig bedrift. Fondet er dannet ved at havbruksselskapene bidrar med kr 10.000 pr konsesjon pr år.

Bevilgningene i 2012 på 5,7 millioner kroner til ulike prosjekter spenner fra mindre prosjekter knyttet til overvåkning og utfisking, til mer omfattende programmer som inkluderer flere lakseførende vassdrag.

Les også: – Eit velkome taktskifte i næringa 12.04.2011
Les også: – Kraftig taktskifte i miljøarbeidet 12.04.2011