Krav til innenlands sortering av produksjonsfisk

Arkivfoto: Porsjonsstykke av laksefilet. Foto: Norwegian Seafood Council
Arkivfoto: Porsjonsstykke av laksefilet. Foto: Norwegian Seafood Council

Nærings- og fiskeridepartementet presiserer kravet i kvalitetsforskriften om innenlands sortering av oppdrettsfisk.

Produksjonsfisk er oppdrettsfisk, som eksempelvis oppdrettet laks og ørret, med synlige sår eller misdannelser. Ifølge fiskekvalitetsforskriften må oppdrettet fisk sorteres og feilene rettes før den fraktes ut fra Norge.

Paragraf 17 stiller krav om at oppdrettsfisk skal sorteres, slik at produksjonsfisk ikke selges til forbrukere. Etter sorteringen kan produksjonsfisken omsettes på to måter; enten til «virksomheter innenlands» som kan rette feilene på fisken, eller til «virksomheter innenlands» som produserer fiskemel, fiskeolje eller lignende. Videre stiller paragraf 17 krav om at emballasjen som benyttes ved «innenlands transport» av produksjonsfisk, skal tydelig merkes med teksten: «Kun for tilvirkning innenlands».

Forskriftens paragraf 17 nevner innenlands hele fire ganger, men det står ikke eksplisitt nevnt at også sortering skal skje innenlands. Dette blir nå endret.

Tydeliggjør fiskekvalitetsforskriften

– Regjeringen er opptatt av å sikre god kvalitet på fisken som selges til forbrukere i Norge og utlandet. Derfor presiserer Nærings- og fiskeridepartementet nå i forskriften at fisk med skader og misdannelser skal sorteres, og at feilene skal rettes, før den sendes ut av landet. Dette er i tråd med regjeringserklæringen om at den restriktive linjen for håndtering av produksjonsfisk skal videreføres, opplyses det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Viktig for å opprettholde det gode omdømmet

– Forskriften skal bidra til at fisk av dårlig kvalitet ikke havner ut i markedet. Dette er viktig for å opprettholde det gode omdømmet norsk fisk har i utlandet, heter det videre i meldingen.

Den 31. januar 2019 sendte Mattilsynet et forslag om å endre fiskekvalitetsforskriften paragraf 17 på høring. Her ble det presisert at sortering av oppdrettsfisk skal skje innenlands.

Årsak til at det foretas en presisering i forskriften, er at det i en sak om slaktebåten «Norwegian Gannet», tilhørende Hav Line Gruppen AS, er reist spørsmål om hvordan ordlyden er å forstå.

Høringsfristen gikk ut 15. mars 2019. Den reviderte forskriften trer i kraft umiddelbart.

Fiskekvalitetsforskriftens nye ordlyd

Presiseringen består i at ordet «innenlands» settes inn etter teksten «Oppdrettet fisk skal sorteres…» i paragrafens første ledd. Det foretas ingen endringer utover dette. Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer (fiskekvalitetsforskriften) paragraf 17, lyder etter dette som følger:

§ 17. Sortering, feilretting og bruk til ulike formål
Oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum.

Fisk med slike feil som nevnt i første ledd, kan likevel omsettes direkte til virksomheter innenlands som har nødvendig utstyr og hvor feilretting før omsetning til humant konsum skal foretas, eller direkte til virksomheter innenlands for produksjon av fiskemel, fiskeproteinhydrolysat, fiskeolje, tran og andre marine ingredienser til humant konsum.

Ved innenlands transport av fisk med feil som nevnt i første ledd, skal emballasjen merkes tydelig «Kun for tilvirkning innenlands».