Påvist ILA hos Bremnes Seashore i Rogaland

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 30036 Jørstadskjera i Finnøy kommune i Rogaland fylke.

Det melder Mattilsynet. Lokaliteten drives av Bremnes Seashore AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, påpeker Mattilsynet.

Diagnose

Virksomheten varslet Mattilsynet 9. november 2019 om mistanke om ILA på lokalitet Jørstadskjera. Mistanken bygget på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse.

Les også: Mistanke om ILA hos Bremnes Seashore i Rogaland 11.11.2019

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 15. november 2019, på grunnlag av påvisning av deletert virus og histopatologiske funn, samt positiv immunhistokjemi, gjennomført ved Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktivt kart over sykdomstilfeller.

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.