– God effekt av utfisking av rømt oppdrettslaks

Stadig flere elver blir overvåket via det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Resultatene viser at tre av fire elver har under fire prosent innblanding av oppdrettsfisk før uttak.

– Til tross for en økning i rømmingstallene de siste årene ser vi ikke en tilsvarende økning i innslag av rømt oppdrettsfisk i elv, hovedsakelig fordi vi har iverksatt svært gode avbøtende tiltak. Etter det årlige uttak av rømt oppdrettsfisk på høsten, viser tall fra OURO at tre av fire elver har under fire prosent innslag.

Det sier Trude Nordli, fagsjef for miljø og helse i Sjømat Norge, til foreningens nettsider.

Sjømat Norge er klar på at rømt oppdrettsfisk skal bort fra elvene. I 2018 fisket OURO ut 499 rømte laks fra norske elver. Tilsvarende tall for 2017 var 428 og 521 laks for 2016.

– Vi har gode avbøtende tiltak for å ta ut rømt oppdrettslaks i elv via OURO. I henhold til akvakulturregelverket er det krav om gjenfangst i sjø inntil 500 meter fra anlegget etter en rømmingshendelse. I tillegg pålegger Fiskeridirektoratet utvidet gjenfangst i nærliggende elver etter rømming, der hvor det er hensiktsmessig, sier Nordli.

Tre av fire elver kategoriseres som grønne

Stadig flere elver blir overvåket via Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Fra ca. 140 elver i 2015 overvåkes nå 205 elver, ifølge målingene fra 2018.

Resultatene viser at over 75 prosent av elvene kategoriseres som grønne, det vil si med mindre enn fire prosent innblanding fra rømt oppdrettsfisk.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sin rapport fra oktober, viser en positiv trend med mer gytefisk i elvene, fremholdes det fra Sjømat Norge.

– Forvaltningsmålene oppfylt

Nordli poengterer at forvaltningsmålene for perioden 2015-2018 var nådd eller sannsynligvis nådd for 93 prosent av bestandene. Redusert fiske har medført at antallet laks som gyter i elvene har økt de senere årene.

I 2018 var det trolig flere gytefisk totalt i elvene enn noen gang siden 1983, mener Nordli.

– Dette er det beste resultatet siden første vurdering i 2009. Det har vært en klar forbedring i oppnåelsen av forvaltningsmålene, med en markant økning i antall og andel bestander der målet var nådd. Bedringen skyldes strengere reguleringer av fisket og dermed redusert beskatning, samt økt innsig av større laks (≥ 3 kg) til Sør-Norge og Vest-Norge, forklarer Nordli.