– Pukkellaks er en alvorlig trussel

Denne pukkellaksen ble fanget i Altaelva i Finnmark. Foto: Eva B. Thorstad / NINA

Invaderende pukkellaks kan gjøre stor skade i Norge, viser en ny risikovurdering laget for Miljødirektoratet og Mattilsynet av VKM.

Det skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

− Invasjonen av stillehavsarten pukkellaks kan få alvorlig følger i Norge. Risikovurderingen viser at den kan bli tallrik og påvirke økosystemer, norsk villaks og akvakultur negativt. Vi vil nå utarbeide en handlingsplan for å håndtere utfordringene med denne fremmede arten, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Pukkellaks finnes naturlig i elver rundt det nordlige Stillehavet. At det er pukkellaks i norske farvann, skyldes at russiske myndigheter satte ut yngel i to omganger i siste halvdel av 1900-tallet. Det har vært pukkellaks i elver i Øst-Finnmark i mange år, først og fremst i oddetallsår. Da kommer laksen til elvene for å gyte.

– I 2017 ble det fanget pukkellaks i mer enn halvparten av de lakseførende elvene i Norge, og i 2019 er også rapportene mange. Ifølge Naturpanelet er spredning av slike fremmede arter en av de viktigste årsakene til tap av naturmangfold globalt, skriver direktoratet.

For å få best mulig grunnlag for å vurdere tiltak mot pukkellaksen, har Miljødirektoratet og Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å foreta en risikovurdering av pukkellaks.

I den nå foreliggende rapporten, har VKM vurdert risiko for negative konsekvenser på biologisk mangfold i ulike økosystemer, produktiviteten av lokal laksefisk og akvakultur hvis pukkellaks etablerer seg i norske vassdrag. VKM har også vurdert effekt av tiltak for å redusere spredning og etablering.

– Jo flere fisk, desto større konsekvenser

I hvilken grad pukkellaks får konsekvenser for biologisk mangfold og økosystemer i norske elver, avhenger først og fremst av antallet, skriver VKM i en egen pressemelding om rapporten.

– Tusenvis av gytende pukkellaks vil ha stor effekt på lokal laks, vannkvalitet og biologisk mangfold, sier Kjetil Hindar.

Han har vært faglig leder av vurderingen som VKM har foretatt.

– Pukkellaksen vil produsere millioner av yngel, som vil konkurrere med yngel av annen laksefisk om mat og plass. Pukkellaksen vil redusere antall små bunndyr og krepsdyr ved beiting, utdyper Hindar, som mener at kystfarvann og havet også blir berørt.

– Et høyt antall pukkellaks, vil også øke sannsynligheten for at pukkellaks sprer sykdomsorganismer til villaks og oppdrettsfisk, heter det videre i meldingen fra VKM.

Aktuelt med handlingsplan

I tildelingsbrevet 2020, har Miljødirektoratet fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å følge opp anbefalingene i VKMs risikovurdering og etter nærmere avtale med KLD utarbeide en handlingsplan mot pukkellaks.

− Det er gjort en enorm frivilling innsats mange steder på utfisking. Tilrettelegging for slik innsats og videreutvikling av utfiskingsmetodikk vil bli et sentralt oppfølgingspunkt, sier Hambro.

Miljødirektoratet opplyser at evaluering av bekjempelse av fremmede arter, viser at dette i mange tilfeller er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og kan være svært effektivt for å unngå tap av naturmangfold og annen negativ påvirkning. Samtidig er det svært krevende å fjerne arter som har etablert seg i naturen.

− Det er ikke tvil om at det vil by på store utfordringer å bekjempe en laksefisk som har spredd seg såpass bredt, sier Hambro.

– Neste «bølge» kan komme i 2021

Det vil i alle tilfeller være aktuelt med et system for overvåking/registrering av pukkellaks. Rapporten peker også på at det fortsatt er en del kunnskapshull, opplyser direktoratet.

− Pukkellaksens spesielle biologi gjør at det foreløpig er kun i oddetallsår vi forventer store innsig til norske vassdrag. Det vil si at vi har noe tid til å områ oss før neste bølge potensielt kommer sommeren 2021, sier Hambro.

Metode

Risikovurderingen er basert på et omfattende litteratursøk, kontakt med forskere i Nord-Amerika, Vest-Europa, Russland og Norge, med miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og med fiskeforeninger, grunneiere og andre interessenter i Norge.

Les mer og last ned risikovurderingen på VKMs nettsider.