– Ingen tjener på lakserømminger

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

I sommer har det igjen vært mange rømmingshendelser fra oppdrettsanlegg. Fiskeriministeren er ikke fornøyd, og inviterer nå næringen til møte.

– Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen. Det påvirker vår troverdighet som sjømatnasjon og havbruksnæringens omdømme. Og det er et økonomisk tap for næringen. Det er ingen som tjener på dette. Visjonen er og skal være null rømte laks, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen til Fiskeridirektoratets nettsider.

Det har vært en hektisk sommer med mange rapporterte rømmingshendelser langs kysten, deriblant flere rømminger på Trøndelagskysten.

Les også: Tre lakserømminger fra Lerøy i Frøyfjorden

– Næringen har jobbet mye med dette de siste ti årene, men så lenge det fortsatt rømmer fisk er jeg ikke fornøyd med tingenes tilstand. Oppdretterne har ansvaret for å sørge for at fisken holder seg inne i merdene. Jeg vil invitere næringen til et møte for å høre hva de har gjort siden min forgjenger forlangte tiltak fra næringens side for å få bukt med rømmingshendelsene, sier fiskeriminister Ingebrigtsen.

– Systemfeil

– Vi følger dette området nøye, og det er helt åpenbart at næringen må bli bedre. Vi ønsker en betydelig reduksjon av rømmingshendelser, sier kyst- og havbruksdirektør Øyvind Lie i Fiskeridirektoratet.

– Statistikkene våre viser at det er håndteringen av fisk, ved eksempelvis avlusing, som fører til rømmingshendelser. Næringen har blitt bedre på forebygging og teknisk standard, men systemfeil forekommer fortsatt. Vi jobber tett med næringen for å finne frem til årsakene til feilene, sier han.

Han forklarer at myndighetene jobber målrettet med rømminger langs tre hovedspor:

– Vi forebygger, vi følger opp hendelser når de skjer og vi gjør tiltak for å redusere effekten av rømmingene, sier Lie.

Det siste omfatter utvidet gjenfangst, pålegg om overvåkning av vassdrag, utfisking og andre avbøtende tiltak.

– I 2017 oppskalerte vi vår tiltakspakke til å omfatte langt flere vassdrag enn før. Vi ser nå en positiv effekt av dette, og skal videreutvikle dette fremover, sier han.

I dag er næringen lovpålagt å gjennomføre utfisking av rømt fisk, og organiserer dette i en egen sammenslutning.

– Dette betaler næringen selv for, og det mener vi er et riktig prinsipp, sier Lie.

Spore tilbake til kilden

Denne sommeren har det også vært flere rømmingssaker der man ikke vet hvor fisken har rømt fra. Disse sakene havner hos Fiskeridirektoratet gjennom tips fra et aktivt publikum som fanger oppdrettsfisk på rømmen.

Les også: Rømt oppdrettslaks frå ukjende kjelder på Vestlandet

– Oppdretterne er lovpålagt å rapportere til oss når fisken rømmer, men dette følger de ikke alltid opp, sier Lie.

Næringen arbeider nå med å få til en god og rask sporing av fisk.

– Dette har vi store forventninger til og det kan bli et svært nyttig verktøy fremover, sier Lie.