Mistanke om ILA ved Kleppenes N i Hammerfest

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10828 Kleppenes N i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor Grieg Seafood Finnmark AS driver oppdrett av laks.

– Grieg Seafood Finnmark AS varslet Mattilsynet 14. oktober 2020 om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Kleppenes N. Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget, for å ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste ILA-diagnosen.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Kleppens N ligger i nærheten av det allerede eksisterende kontrollområde for ILA i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokaliteten 10616 Vinnalandet i august 2020.

Les også: ILA påvist ved Vinnalandet i Hammerfest

Dersom mistanken ved lokalitet Kleppens N blir bekreftet, vil Mattilsynet om kort tid opprette et kontrollområde eller utvide det allerede eksisterende kontrollområde, for å forebygge, begrense og bekjempe utbruddet av ILA.