Strammer inn reglene for unntak i trafikklyssystemet

Illustrasjonsfoto: Erik Roed / Fiskeridirektoratet

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt endringer i reglene for produksjonsområder, som vil gjelde for søknader om unntak i trafikklyssystemet for laks, ørret og regnbueørret i 2023.

– Det er strenge vilkår for å oppnå unntak. Endringene som nå er fastsatt skal bidra til at regelverket blir mer presist og forståelig. Derfor var det viktig å få på plass disse presiseringene nå, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Søknadsfrist for unntak etter trafikklyssystemet for laks, ørret og regnbueørret i årets runde var 1. mars 2021. Kvalifiseringsperioden for søknadsrunden i 2023 starter i uke 13 i år.

Uavhengig av miljøstatus i ett av de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, kan departementet gi tilbud til innehaver av en tillatelse som har lokaliteter der situasjonen for lakselus tilsier det.

Forslaget om endringer ble sendt til høring i midten av februar i år.

Les også: Foreslår å endre unntaksbestemmelsen i trafikklyssystemet

To nye krav i forskriften

Det er tatt inn to nye krav i forskriften, det ene er en bestemmelse om at anlegg som har pålegg om reduksjon i MTB, ikke skal kvalifisere for unntak, og det andre er en bestemmelse knyttet til lusegrensen i luseforskriften § 8.

– De to nye kravene er i realiteten innstramminger av regelverket. Likevel er hensikten med unntaksordningen å stimulere ytterligere til miljøvennlig drift, og det skal være kun de aller beste som skal kunne falle inn under ordningen. Det er derfor vanskelig å se for seg at anlegg som bryter luseregelverket i større eller mindre grad, skal kunne kvalifisere til unntak, heter det videre i meldingen.

Vil vurdere flere endringer

Departementet opplyser at det i høringsrunden, også har kommet innspill om andre endringer til unntaksbestemmelsen i produksjonsområdeforskriften.

– Departementet ser at det er et behov for en grundigere gjennomgang av unntaksbestemmelsen, både for å sikre at bestemmelsen fungerer etter hensikten og om det er andre vurderinger som bør inkluderes. Dette arbeidet vil gjennomføres til høsten, og her vil vi ta med oss innspill også fra høringsrunden som nå er gjennomført, skriver Nærings og fiskeridepartementet.

Fakta om endringene

  • Endringene gjelder produksjonsområdeforskriftens § 12
  • Henvisningen til hvilken periode anleggene som kvalifiserer for unntak skal ha ekstra lave lusetall endres fra 1. april - 30. september til uke 13 - uke 39. Dette er gjort for å tilpasse perioden til hvordan lusetallene skal rapporteres.
  • Alle deler av bestemmelsen viser nå til at kravet for å oppnå unntak er at nivåene ligger under 0,1 voksne hunnlus per fisk, slik hensikten har vært hele tiden.
  • Det er tatt inn et nytt krav om at lokaliteter som har fått pålegg om reduksjon i maksimalt tillatt biomasse (MTB) grunnet høye lusetall, ikke skal kunne kvalifisere for unntak så lenge pålegget er gjeldende.
  • Det er tatt inn et nytt krav om at anlegg som kan få unntak ikke kan bryte lusegrensen i luseforskriften § 8 utenfor den perioden kravet er at nivåene skal ligge under 0,1 voksne hunnlus per fisk. Dette betyr i klartekst at kravet er at det skal være færre enn 0,5 voksne hunnlus i gjennomsnitt per fisk i perioden fra og med uke 40 til og med uke 12.