Mistanke om ILA ved Stangnes i Hammerfest

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 40017 Stangnes i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark fylkes, hvor Grieg Seafood Finnmark AS driver oppdrett av laks.

– Mattilsynet ble 4. mai 2021 varslet av Pharmaq analytic om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Stangnes. Mistanken er basert positive analyseresultater (PCR), på prøver analysert for ILA ved Pharmaq analytic. Prøvene ble tatt ut av Mattilsynet.

Det melder Mattilsynet onsdag.

Mattilsynet planlegger en snarlig inspeksjon i anlegget, og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Ligger i en bekjempelsessone

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Stangnes ligger i en allerede eksisterende bekjempelsessone i kontrollområde for ILA i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark. Bekjempelsessonen ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokaliteten 10828 Kleppenes N i oktober 2020. Også den lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark AS.

Les også: ILA påvist ved Kleppenes N i Hammerfest

Dersom mistanken ved lokalitet Stangnes blir bekreftet, vil Mattilsynet vurdere å utvide den eksisterende bekjempelsessonen med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å endre den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.