NFD gjenåpner for søknader om særtillatelser i lakseoppdrett

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Liv Eva Kirkesæther / Havforskningsinstituttet

Nærings- og fiskeridepartementet åpner opp igjen for søknader om tillatelser til forskning, slaktemerd, stamfisk og undervisning. Stansen videreføres for nye tillatelser til fiskepark og visning.

Departementet innførte 8. mars 2021 en midlertidig stans frem til 1. juli 2021, for muligheten til å søke om nye særtillatelser.

Les også: Midlertidig stans for særtillatelser i lakseoppdrett

Avventer gjennomgang av særtillatelsene

Nærings- og fiskeridepartementet avventer en gjennomgang av ordningen med særtillatelser, før departementer opphever stansen i tildelinger til fiskeparker og visningsanlegg.

– Vi ser et behov for å gjennomføre ytterligere arbeid med gjennomgang av hele særtillatelsessystemet, noe vi vil komme tilbake til i havbruksstrategien som legges frem i neste uke, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

– Stansen som gjelder nye søknader om tillatelse til fiskepark og visningstillatelser, vil videreføres inntil vi har foretatt en gjennomgang av særtillatelsene, sier Ingebrigtsen.

Det vil likevel være mulig å søke om forlengelse av eksisterende visningstillatelser for inntil fem nye år.

Søknader om særtillatelser skal som før rettes til Fiskeridirektoratet.

Fakta om særtillatelser

  • Særtillatelser er søknadsbaserte tillatelser til særlige formål som forskning, utvikling, visning, stamfisk, undervisning, slaktemerd og fiskepark. Tillatelsene tildeles av Fiskeridirektoratet etter en konkret, faglig vurdering.
  • I motsetning til kommersielle akvakulturtillatelser, er særtillatelsene vederlagsfrie, og ikke antallsbegrenset.
  • Det er i dag 284 ulike særtillatelser som samlet har en matfiskkapasitet på 192 719 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Dette utgjør i overkant av 20 prosent av næringens totale MTB i sjø. Likevel inngår ikke særtillatelsene i trafikklyssystemet, dvs. at man for eksempel ikke får nedtrekk i røde områder og tildeling skjer uavhengig av miljøstatus for området der tillatelsen skal drives.

Kilde: NFD