Triploid oppdrettslaks sliter i oppdrettsmerdene

Forsker Angelico Madaro studerer en triploid laks med kjevedeformitet. Laksen har blitt tatt opp av merden, bedøvet og undersøkt for deformiteter, sår og skader som del av den utvidete velferdsovervåkingen i prosjektet. Foto: Havforskningsinstituttet

Nye resultater viser at triploid laks i oppdrettsanlegg oftere er avmagret, har redusert overlevelse og har flere individ som ikke holder mål ved slakting sammenlignet med vanlig oppdrettslaks.

– Det er behov for mer forskning for å forbedre velferden og ytelsen til triploid laks i oppdrettsanlegg. Det er forskernes konklusjon etter at de har sammenlignet velferden hos triploid og vanlig (diploid) laks i kommersielle oppdrettsanlegg, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

For å unngå at oppdrettslaks som rømmer påvirker genetikken til villaksen, har triploid laks blitt prøvd ut hos fire oppdrettsselskap langs norskekysten. For å produsere triploid laks blir eggene satt under trykk rett etter befruktning slik at de får et ekstra kromosomsett, og laksen blir dermed funksjonelt steril.

Holder ikke mål

Det å unngå genetiske interaksjoner mellom vill- og oppdrettslaks, regnes av mange som et av de viktigste kravene for en bærekraftig lakseoppdrett. Derfor har oppdrett av funksjonelle sterile triploider blitt foreslått som en mulig løsning.

Resultater fra forsøk gjennomført i liten og mellomstor skala var lovende, men sammenligning av velferd hos triploid og vanlig laks i kommersielle oppdrettsanlegg forteller en annen historie.

– Laks i en kommersiell situasjon er utsatt for mange ulike stressfaktorer og prosesser som kan fremkalle sykdom hvis fisken ikke er robust nok. De nye resultatene viser at triploid laks ikke er like robust som vanlig diploid laks, sier forsker Angelico Madaro.

Realistiske forhold

Prosjektet var et samarbeid mellom de involverte oppdrettsanleggene, avlsselskapet AquaGen og HI. Forskerne har fulgt med på laksens velferd og kartlagt risikofaktorer helt fra den ble sjøsatt og frem til slakt.

Havforskningsinstituttet mener at resultatene fremhever behovet for videre forskning, om hvordan man kan forbedre velferden og ytelsen til triploid laks i kommersiell havbruksdrift.

– Selv om det allerede var gjort mange forsøk i liten og mellomstor skala, manglet det kunnskap om hvor godt de ville klare seg under kommersielle, storskala forhold. De nye resultatene viser hvorfor det er viktig å dokumentere fiskevelferd under realistiske forhold i kommersielle oppdrettsmerder. Forholdene der er såpass komplekse at de ikke er mulig å gjenskape i forsøk i lab, sier forsker Lars Helge Stien.

Les også: Høstutsatt steril laks sliter

Tilbake til labforsøk

Erfaringene fra prosjektet benyttes nå til å gjøre nye kontrollerte forsøk i lab for å finne ut mer om hvorfor triploid laks er mindre robust og hvordan dette kan forbedres.

– Når vi nå ser at triploid laks har dårligere forutsetninger ute i merdene, er det klokeste vi kan gjøre å ta et skritt tilbake og finne ut hvordan triploid oppdrettslaks kan bli mer robust før vi gjør nye studier i en kommersiell setting, sier Madaro.

Referanse:
Angelico Madaro, Sissel Kjøglum, Tom Hansen, Per Gunnar Fjelldal & Lars H. Stien, 2021. «A comparison of triploid and diploid Atlantic salmon (Salmosalar) performance and welfare under commercial farming conditions in Norway», Journal of Applied Aquaculture. Lenke: https://doi.org/10.1080/10454438.2021.1916671