Mistanke om ILA ved Store Kobbøy i Måsøy

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Store Kobbøy i Måsøy kommune. Kart: BarentsWatch

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke, der NRS Farming AS driver oppdrett av laks.

– PHARMAQ Analytiq informerte Mattilsynet 23. september 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 36099 Store Kobbøy. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) på prøver analysert for ILA etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Det melder Mattilsynet fredag.

Tilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget, og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste fiskesykdommen ILA.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Ligger i en bekjempelsessone

Lokaliteten ligger i en bekjempelsessone for ILA, og er derfor allerede ilagt restriksjoner for å forebygge smittespredning. Restriksjonene omfatter blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Bekjempelsessonen ble opprettet etter påvisning av ILA ved sjølokalitet 16055 Kråkeberget i Måsøy kommune i juni 2021. Også den lokaliteten tilhører NRS Farming AS. Ved bekreftet mistanke, vil det innen kort tid bli vurdert om det er behov for å utvide det eksisterende kontrollområdet.

Les også: ILA påvist ved Kråkeberget i Måsøy