ILA påvist ved Kvalrosskjæret i Flatanger

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist ved sjølokaliteten Kvalrosskjæret i Flatanger kommune. Kart: BarentsWatch

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 19356 Kvalrosskjæret i Flatanger kommune i Trøndelag, der Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS driver oppdrett av laks.

PatoGen AS varslet Mattilsynet region Midt 14. oktober om funn forenelig med mistanke om ILA etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet 19356 Kvalrosskjæret. Samme dag ble mistanken også varslet i en børsmelding fra NTS ASA, som er morselskapet til Midt-Norsk Havbruk AS.

Les også: Mistanke om ILA ved Kvalrosskjæret i Flatanger

Den 19. oktober tok Mattilsynet ut prøver av fisk på lokaliteten 19356 Kvalrossskjæret.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 26. oktober på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, melder Mattilsynet onsdag.

Tilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Rundt 3.000 tonn fisk

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil kunne pålegge tømming av lokaliteten.

Da NTS for knapt 14 dager siden opplyste om mistanken, ble mengden fisk på lokaliteten angitt til 630.000 fisk med en snittvekt på 4,3 kilo, noe som i sum skulle utgjøre ca. 2 700 tonn laks på daværende tidspunkt.

Mattilsynet vil om kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.