ILA påvist ved Kråkholmen i Flatanger

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist ved sjølokaliteten Kråkholmen i Flatanger kommune. Kart: BarentsWatch

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 21676 Kråkholmen i Flatanger kommune i Trøndelag, der Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS driver oppdrett av laks.

Bjørøya AS varslet Mattilsynet region Midt 27. oktober 2021 om funn forenelig med mistanke om ILA, etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet Kråkholmen.

Les også: Mistanke om ILA ved Kråkholmen i Flatanger

– Diagnosen ble stadfestet 15. november 2021 på bakgrunn av nye analyser gjennomført ved Veterinærinstituttet, melder Mattilsynet mandag.

Tilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Må slakte ut 5.000 tonn laks

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten.

Da NTS for knapt 3 uker siden opplyste om mistanken, ble mengden fisk på lokaliteten angitt til 1.180.000 fisk med en snittvekt på 4,2 kilo, tilsvarende ca. 5 000 tonn laks på daværende tidspunkt.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Midt-Norsk Havbruk AS er et datterselskap av NTS ASA.