ILA påvist ved Teksmona i Meløy

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokalitet 29776 Teksmona i Meløy kommune i Nordland fylke, der Nova Sea AS driver oppdrett av laks.

Nova Sea AS varslet Mattilsynet 25. juli 2022 om mistanke om ILA på Teksmona. Mistanken var basert på positive analyseresultater (PCR) fra rutinemessige overvåkingsprøver.

– Mattilsynet stadfestet diagnosen 3. august 2022, på grunnlag av nye prøveuttak og analyser utført ved Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Teksmona ligger i en overvåkingssone i et tidligere etablert kontrollområde for ILA. Dette ble opprettet som følge av ILA-utbrudd på lokalitet 11138 Skålsvika i april 2021, en lokalitet som tilhører samme fiskeoppdretter.

Les også: ILA påvist ved Skålsvika i Meløy

Etter nytt regelverk er «kontrollområde» erstattet med benevnelsen «restriksjonssone». Mattilsynet vil innen kort tid opprette en restriksjonssone rundt Teksmona for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.