Ny ILA-påvisning ved Flornes i Tysnes kommune

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 25895 Flornes i Tysnes kommune i Vestland fylke.

Alsaker Fjordbruk AS driver oppdrett av laks på lokaliteten gjennom datterselskapene Nordsjø Fjordbruk AS, Sunnhordland Fjordbruk AS, Tysnes Fjordbruk AS og Fjelberg Fjordbruk AS.

Oppdretteren varslet Mattilsynet 19. april 2023, om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 25895 Flornes. Den 20. april 2023 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 27. april 2023 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, skriver Mattilsynet i en melding torsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Tømmer lokaliteten for fisk

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt.

Lokaliteten fikk også påvist ILA sommeren 2021, og ble da også tømt for fisk.

Les også: ILA påvist ved Flornes i Tysnes

Mattilsynet vil innen kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.