Ny ILA-påvisning ved Sandvika i Volda

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 13243 Sandvika i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke, der Mowi Seawater Norway AS driver oppdrett av laks.

Patogen AS varslet Mattilsynet 22. august om mistanke om ILA på lokalitet 13243 Sandvika. Veterinærinstituttet har 31. august stilt diagnosen ILA etter analyser av prøver uttatt på anlegget 24. august.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 31. august på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, skriver Mattlsynet i en melding torsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisingen er publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller. Lokaliteten fikk påvist ILA også i 2020. Anlegget ble da tømt for fisk.

Les ogsåILA påvist ved lokalitet Sandvika i Volda

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.