Forbud mot å flytte østers og kamskjell ut av Aust Agder

I forbindelse med påvisningen av østerssykdommen bonamiose i Arendal kommune, har Mattilsynet opprettet et kontrollområde for å begrense spredning av østerssykdommen.

Det melder Mattilsynet. Kontrollområdet omfatter hele Aust-Agder fylke, og i dette området er det restriksjoner mht overføring av bløtdyr som østers og kamskjell inn og ut av sonen.

  • Det er nå forbudt å føre oppdrettede eller ville levende østers og kamskjell ut av kontrollområdet uten tillatelse fra Mattilsynet.
  • Det er forbudt å sette ut østers og kamskjell i kontrollområdet uten tillatelse fra Mattilsynet.
  • Østers og kamskjell som føres ut av kontrollområdet til konsum, skal føres til ekspedisjon-/rensesentraler som behandler avløpsvannet slik at videre spredning av Bonamia ostreae hindres.

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

Første gang i Norge

Det var i begynnelsen av juni at bonamiose ble påvist i en villbestand av europeiske flatøsters nær Sjøverstø i Arendal kommune i Aust-Agder. Funnene ble gjort i forbindelse med Mattilsynets overvåknings- og kontrollprogram for bonamiose og marteiliose. Bonamiose er en østerssykdom og er ikke farlig for mennesker.

Dette er den første påvisningen av den encellede parasitten Bonamia ostreae i Norge. Diagnosen ble bekreftet av EUs referanselaboratorium for skjellsykdommer.

Bonamiose er en svært alvorlig østerssykdom som har forårsaket stor dødelighet i flatøstersbestander i mange europeiske land. Det er så langt ikke påvist økt dødelighet på østers i Norge. Norge har siden 2004 hatt frisonestatus for sykdommene bonamiose og marteiliose hos flatøsters.