Dumping av fiskeensilasje i sjøen er ikke tillatt

Mattilsynet presiserer at biproduktforordningen ikke åpner for dumping i sjøen.

Les også:

For å kunne dumpe animalske biprodukter kreves tillatelse fra både Mattilsynet og miljøvernmyndighetene. Biproduktforordningen som forvaltes av Mattilsynet åpner ikke for dumping i sjø, melder Mattilsynet.

Biproduktforordningen

Biproduktforskriften innfører EUs forordning nr. 1774/2002 (biproduktforordningen) og gjelder for alle virksomheter som håndterer animalske biprodukter i Norge. Biproduktforordningen er fastsatt nasjonalt inntil denne snart blir EØS-regelverk sammen med hygienepakken. Samtidig reviderer EU biproduktforordningen.

Dispensasjoner fra regelverket kan bare gis i særskilte tilfeller og når dette ikke strider mot internasjonale avtaler. Når biproduktforordningen trer i kraft gjennom EØS-avtalen vil det ikke lenger være rom for å dispensere fra denne. Mattilsynet legger stor vekt på dette ved praktisering av biproduktregelverket.

Norske fartøyer

Matloven og forskriftene hjemlet i matloven gjelder i utgangspunktet for norske fartøyer i alle farvann, jf. matloven § 3 første ledd.


Mer informasjon (ekstern lenke)

Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (biproduktforskriften)