Næringskomiteen følger regjeringens innstilling

Likviditetslåneordningen for fiskerinæringa ble torsdag behandlet av næringskomiteen på Stortinget, som råder Stortinget til å følge regjeringens innstilling.

Et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, fremsatte følgende forslag om å gjøre utlånsregelverket mer fleksibelt:

"Stortinget ber Regjeringen om å endre hovedprinsippene for utlånsregelverket slik at utlån kan foretas mer fleksibelt i forhold til avdragstider, rentebetingelser og sikkerheter."

Les også: Betingelser for likviditetslåneordningen 05.10.2009

Les også: Forslag om likviditetslåneordning fremmet for Stortinget 28.09.2009

Komiteens tilråding

Komiteen gav følgende tilråding:

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende vedtak:

I

I statsbudsjettet for 2009 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

2415

Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak

50

Tapsavsetning garantier, økes med …

38 000 000

fra kr 175 000 000 til kr 213 000 000

II

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2009 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om garantier for driftskreditt på

  1. inntil 292,5 mill. kroner knyttet til førstehåndsomsetning av fisk, der det er en føresetning at tilsagn om garantier blir gitt knyttet til egne garantiavtaler for det enkelte fiskesalgslag
  2. inntil 97,5 mill. kroner knyttet til fiskerinæringa for øvrig, hvor målgruppen utvides slik at den gjelder generelt for alt mottak av fisk uten begrensninger knyttet til oppbygging av normalt lager.

III

Likviditetslåneordning

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2009 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om likviditetslån til fiskerinæringa på inntil 250 mill. kroner.

Les mer

Mer om næringskomiteens behandling og øvrige merknader, samt et sammendrag fra regjeringens innstilling, kan leses her:

Innst. 39 S (2009–2010) (Midlertidig)