Næringskomiteen følger regjeringens innstilling

Likviditetslåneordningen for fiskerinæringa ble torsdag behandlet av næringskomiteen på Stortinget, som råder Stortinget til å følge regjeringens innstilling.

Les også:

Et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, fremsatte følgende forslag om å gjøre utlånsregelverket mer fleksibelt:

"Stortinget ber Regjeringen om å endre hovedprinsippene for utlånsregelverket slik at utlån kan foretas mer fleksibelt i forhold til avdragstider, rentebetingelser og sikkerheter."

Komiteens tilråding

Komiteen gav følgende tilråding:

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende vedtak:

I

I statsbudsjettet for 2009 blir det gjort følgende endringer:
 

Kap.  

Post  

Formål

Kroner

   

Utgifter

 

2415

 

Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak   

 
 

50

Tapsavsetning garantier, økes med …

38 000 000

   

fra kr 175 000 000 til kr 213 000 000


II

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2009 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om garantier for driftskreditt på

  1. inntil 292,5 mill. kroner knyttet til førstehåndsomsetning av fisk, der det er en føresetning at tilsagn om garantier blir gitt knyttet til egne garantiavtaler for det enkelte fiskesalgslag
  2. inntil 97,5 mill. kroner knyttet til fiskerinæringa for øvrig, hvor målgruppen utvides slik at den gjelder generelt for alt mottak av fisk uten begrensninger knyttet til oppbygging av normalt lager.


III

Likviditetslåneordning

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2009 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om likviditetslån til fiskerinæringa på inntil 250 mill. kroner.


Mer informasjon

Mer om næringskomiteens behandling og øvrige merknader, samt et sammendrag fra regjeringens innstilling, kan leses her:

Innst. 39 S (2009–2010) (Midlertidig)