Fraråder videreføring av ubåtprosjektet

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt fraråder i sin kvalitetssikringsrapport, at prosjektet med heving av ubåten U-864 videreføres med nåværende kontrakt.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottok i dag rapport etter at det er gjennomført kvalitetssikring for heving av vraket av ubåten U-864.

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet, gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS2) for heving av U-864. Rapporten ble i dag presentert for, og overlevert til statsråd Lisbeth Berg-Hansen.

Regjeringen gikk i januar i år inn for at U-864 skal heves, og samtidig ble det bestemt at det skulle gjennomføres en ekstern kvalitetssikring.

– Jeg vil bruke julen til å sette meg grundig inn i denne rapporten. Regjeringen vil så på nyåret fremme en sak for Stortinget om den videre prosessen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Store mengder kvikksølv

U-864 er en tysk ubåt som ble senket vest for Fedje i Hordaland i februar 1945. Ubåten var trolig lastet med ca. 67 tonn kvikksølv, og et område på ca. 30 000 m2 betegnes som sterkt kvikksølvforurenset. Hensikten med å heve vraket og dekke til den forurensede havbunnen er å redusere miljørisikoen kvikksølvet medfører.

Kystverket har, med forbehold om Stortingets samtykke, inngått en kontrakt med Mammoet Salvage for heving og miljømessig håndtering av vrakdelene med påfølgende tildekking av forurensede sedimenter i tiltaksområdet.

– Kompleks operasjon

Heving av U-864 er en omfattende og kompleks operasjon med stor grad av teknisk nyutvikling. Arbeidsomfanget kan grovt sett deles i de fire hovedelementene detaljprosjektering og konstruksjon av hevingsutstyr, hevingsoperasjon, håndtering av vraket og innhold, samt tildekning av havbunnen. Kostnadsmessig er forberedelsesfasen den største, mens de andre tre elementene er omtrent like store.

I arbeidet med å evaluere alternative konsepter er det gjennomført en rekke studier. Imidlertid er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til stedlige forhold, miljømessige akseptkriterier, metodeutvikling, mengde kvikksølv, annet innhold i vraket og løsning for etterbehandling av havbunnen. I forhold til det som forventes ved beslutning om gjennomføring er definisjon av arbeidsomfanget kommet kort, og en betydelig vekst i arbeidsomfanget må påregnes, heter det i rapporten.

Valg av konsept har ikke vært gjenstand for kvalitetssikring i rapporten.

Uklar kontrakt

I forbindelse med kontrakten er det gjort vurderinger av kontraktsstruktur, kompensasjonsformat, insitamenter og sikringsmekanismer, ansvars- og risikofordeling, samt leverandørens soliditet, kompetanse og kapasitet.

Kontrakten fremstår på flere punkter som uklar og risikofordelingen mellom partene vurderes som uvanlig skjev i disfavør av oppdragsgiver. Videre er styringsmuligheten for oppdragsgiver begrenset. Utformingen av kompensasjonsformatet medfører at prisene i kontrakten samlet sett fremstår som lite forpliktende. Kontrakten inneholder også insitamenter som virker negativt i forhold til kostnadseffektiv gjennomføring.

Et lite selskap med begrenset erfaring

I forhold til størrelsen på prosjektet og den kontraktsmessige risikoen, fremstår leverandøren som et lite selskap med begrenset soliditet, men kontrakten inneholder ikke morselskapsgaranti. Leverandøren har videre begrenset erfaring og kapasitet til å gjennomføre så store og komplekse prosjekter som det her er snakk om.

Planlagt styringsmodell og organisasjon på prosjektnivå i Kystverket, fremstår som underdimensjonert for oppgaven. Det anbefales derfor at prosjektorganiseringen styrkes.

Fraråder videreføring

Resultatene fra usikkerhetsanalysen i denne rapporten viser at prosjektkostnaden sannsynligvis vil ende opp mellom 1,2 mrd. kr og 2,2 mrd. kr eks. mva. Forventet kostnad er 1,7 mrd. kr.

De mest utslagsgivende usikkerhetselementene er knyttet til arbeidsomfang, kontrakten, og organisering og styring.

Basert på vurderingene over er det rimelig å konkludere med at prosjektet ut fra de foreliggende planer ikke er tilstrekkelig forberedt, og at det foreligger meget høy risiko knyttet til arbeidsomfang, kontraktsforhold, kostnader og styringsevne. Det er dermed tvil om prosjektet kan styres på en tilstrekkelig kontrollert måte, noe som er uheldig også i forhold til sikkerhet og miljø, heter det i rapporten.

Kontrakten er undertegnet med forbehold, og med bakgrunn i observasjoner og vurderinger beskrevet i denne rapporten frarådes videreføring av prosjektet med den foreliggende kontrakt.

Hovedanbefalingen knyttet til videreføring av prosjektet, er å gjennomføre et forprosjekt i henhold til statens prosjektmodell. Dette vil gi mulighet til å dele opp arbeidsomfanget på en mer hensiktsmessig måte, og benytte bedre tilpassede kontraktsstrategier.

Gjennomføring av et forprosjekt vil også gi grunnlag for bedre styring og mer kontrollert gjennomføring, heter det i rapporten.

Les også: - Ensidig rapport om U-864 18.12.2009