Stort engasjement om kysttorsk

Fiskeridirektør Liv Holmefjord møtte mandag fritids- og yrkesfiskere i Arendal for å diskutere Fiskeridirektoratets forslag til ny kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerrakkysten.

– Engasjementet var høyt og meningene var mange, melder Fiskeridirektoratet.

På Thon Hotel i Arendal hadde rundt 30 mennesker trosset solen og festivalstemningen i byen, for å diskutere den alvorlige situasjonen for kysttorsk. Fiskeridirektoratet har invitert til åpent folkemøte for å diskutere forslagene som er lagt frem for å få bestanden opp igjen.

– Alle som måtte ha en mening om dette er velkomne til å diskutere dette med oss. Det som er målet nå er å finne gode tiltak som får en positiv effekt på kysttorskbestanden, uten at tiltakene skal ramme yrkesfiskere og fritidsfiskere unødig, sa fiskeridirektør Liv Holmefjord da hun åpnet møtet.

Innføring i problemstillingen

Fiskeridirektoratets reguleringsforslag for kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerakkysten har bakgrunn i en rapport fra Havforskningsinstituttet. Forskningssjef Jacob Gjøsæter presenterte hovedtrekkene i denne rapporten, før Fiskeridirektoratets Anne Kjos Veim la frem de konkrete reguleringsforslagene direktoratet nå har sendt ut på høring (Se faktarammen nederst på siden).

– Det vi ønsker med disse forslagene er mer torsk i sjøen. Det mest effektive hadde vært full fredning av kysttorsken, men vi ønsker å gjøre dette på en måte som tar hensyn til fiskerne. Vi legger derfor opp til en regulering der vi vil bruke litt lenger tid til å gjenoppbygge torskebestanden for å ikke utradere kystsamfunn og yrkesfiskerne, sa Veim før ordet ble åpnet for debatt.

Les også: Kritisk for kysttorsken øst i Skagerak

Les også: Høringsmøter om fisket på kysttorsk

Stort engasjement og mange meninger

Og debatt ble det, skriver Fiskeridirektoratet. De rundt 20 fremmøtte representerte mange ulike typer fiskere, og hadde ulikt utgangspunkt for debatten. Mange la frem sine synspunkter, både på årsaken til problemene og kom med sine forslag til løsninger.

En del av yrkesfiskerne var bekymret for næringens fremtid.

– Hva er det egentlig vi vil? Vil vi bevare fisken og avlive yrkesfiskere som arbeidsgruppe? Fordi det er det som er i ferd med å skje. Hele fiskerikulturen langs kysten står i fare, sa Håkon Gundersen, yrkesfisker og styremedlem i Fiskerlaget Sør.

Lysfiske og lokalt oppsyn

Forbundsformann Tom Solli i Norges Fritids- og Småfiskerforbund var mest opptatt av å få stanset lysfisket.

– Det provoserer oss småfiskere kraftig at dere neglisjerer lysfisket, for det er så skadelig for torskebestanden i Oslofjorden at det burde stanses umiddelbart, sa Solli.

Andre var opptatt av at myndighetene må ha bedre kontroll og oppsyn langs kysten.

– Vi må få tilbake lokale oppsynsmenn som kjenner området godt. Og de må tørre å gjøre noe, anbefalte en av flere som uttalte seg om dette.

Mange tema

Særlig diskuteres lysfiske, antall garn som skal være tillatt i fritidsfiske, lokalt kystoppsyn og bakgrunnen for tallene. Mange er interessert i å vite om myndighetene faktisk vet nok før de foreslår tiltak.

Selv om debatten til en viss grad endte opp som en debatt mellom fritidsfiskere og yrkesfiskerne om hvem som bør yte mest for å få bestanden opp igjen, kom det mange konstruktive og interessante innspill og noen nye idéer, skriver Fiskeridirektoratet i meldingen.

– Nyttig med tilbakemeldinger

Engasjementet var så høyt at etter tre timer tok leietiden for møterommet slutt før debattviljen.

– Det er veldig nyttig å få slike tilbakemeldinger, og det positivt å se et slikt tydelig engasjement. Selv om de fleste virker å være enig i at noe må gjøres, ser vi samtidig at det er mange ulike synspunkter på årsakene til problemene. Det blir en utfordring å sy sammen en totalpakke som balanserer en positiv virkning for torskebestanden og de negative virkningene dette vi få for fiskerne, sa fiskeridirektør Liv Holmefjord etter møtet.

Fakta

Forslagene fra Fiskeridirektoratet

 • Innføre en minste maskestørrelse på 126 mm i alle bunngarn for både yrkes- og fritidsfiske.
 • Fluktåpninger på minst 63 mm i diameter på hver side i bakerste kammer ved fiske med ruser eller fisketeiner. Det bør åpnes for å kunne gjøre unntak ved fiske etter leppefisk.
 • Begrense bruken av garn fra 210 meter til maksimalt 150 meter per person og per båt som ikke er innført i merkeregisteret.
 • Havforskningsinstituttet har foreslått å forby juksamaskin og å begrense antall kroker på line fra 300 til 120 angler per fisker og per båt i rekreasjonsfisket. Fiskeridirektoratet er i tvil om hensiktsmessigheten, men ønsker innspill på forslagene.
 • Begrense eller ta bort dagens ordning med adgang for fritidsfiskere til å fiske inntil 2 000 kg torsk (rund vekt) for omsetning per kalenderår.
 • Kartlegge omfanget og fangstsammensetningen i lysfisket.
 • Forbud mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjen (Grunnlinjen gis status som fjordlinje).
 • Sette grensen på fartøy som har anledning til å drive direkte fiske etter torsk innenfor fjordlinjen til under 11 meter (både sør og nord for 62°N.)
 • Innføre verneområder hvor alt fiske er forbudt i gyteperioden (unntatt fiske med stang/håndsnøre), i samråd med Havforskningsinstituttet og lokale myndigheter.
 • Påbud om bruk av sorteringsrist med maksimal spileavstand 19 mm i trålfiske etter reker.
 • Forbud mot bruk av oppsamlingspose trålfiske etter reker.
 • Kun tillate fiske etter sjøkreps med teiner innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.
 • Åpne for jakt på all skarv på hele kyststrekningen fra Stad til svenskegrensen i perioden 21.08 - 28.02/29.02.
 • Mer og bedre informasjon, holdningsskapende arbeid, oppsyn og håndheving.
 • Regelmessig telling av steinkobbe og havert og vurdere utvidet jakt på disse i områder med sterkt voksende bestander.

Kilde: Fiskeridirektoratet