Ny handlingsplan for saltfisk og klippfisk

FHF har med en ny handlingsplan for forskning og utvikling (FoU) innen saltfisk og klippfisk, definert de viktigste FoU-satsingsområdene for perioden 2010-2013.

Handlingsplanen er Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) sitt viktigste styringsdokument for saltfisk- og klippfiskforskning de neste fire årene. Planen koordinerer og konkretiserer aktuelle FoU-prosjekter på området, basert på problemstillinger som næringen selv anser som viktige, melder FHF.

Planen er basert på en bred prosess i næringen, og tar utgangspunkt i en analyse av næringens sterke og svake sider. Handlingsplanen er utviklet med et særlig fokus på langsiktige satsninger, men definerer også kortsiktige satsingsområder.

Kortsiktige FoU-satsingsområder

De viktigste temaene på kort sikt blir automatisering, alternative produksjonsmetoder for å få hvitere fiskeprodukter og høyere utbytte, og kunnskap knyttet til salting.

Også lagring og råstoffkvalitet vil kunne vies en del oppmerksomhet på kort sikt.

Økt automatisering av produksjonsprosessen vil kunne gi mange fordeler, både med tanke på økonomi og HMS (helse, miljø og sikkerhet). Aktuell forskning i tiden som kommer vil derfor kunne dreie seg om griperanordninger og visjonssystemer, kvalitetssortering, og automatisert fjerning av fiskens svarthinne.

Fiskens hvithet kan utnyttes som et konkurransefortrinn, og produsenter fra land som Island og Færøyene bruker fosfat for å gjøre fisken hvitere. I Norge er imidlertid fosfat forbudt som produksjonsmiddel. Det vil derfor forskes på alternative metoder for å få fisken hvitere. Det kan også være aktuelt å skaffe dokumentasjon knyttet til forbudet mot bruk av fosfat. Videre kan det være nyttig å utvikle en hvithets-/gulhetsskala for saltfisk og klippfisk.

Salt er en viktig faktor i produksjon av saltfisk og klippfisk. Handlingsplanen skisserer forskjellige FoU-temaer knyttet til saltkvalitet, måleinstrumenter, gjenvinning og resirkulering.

Langsiktige FoU-satsingsområder

Planen setter opp fem langsiktige FoU-områder for de kommende fire årene: Konkurranse med nye produkter, utvanning og frysing, pakking og emballasje, sporing og merking, og tørking.

Næringen opplever økt konkurranse fra andre land, og ser at nye produkter - som utvannede konsumpakker i kjøledisken - blir sterkere konkurrenter til norskprodusert, tradisjonell saltfisk og klippfisk. Disse utfordringene kan møtes gjennom å kartlegge forbrukernes preferanser og de norske produktenes styrke, analysere kjøpere og konkurrenter, og se på differensiering, prisdannelse og økonomi i et verdikjedeperspektiv.

Utvanning og frysing er et område som byr på nye muligheter for å videreutvikle produkter og kompetanse. For å få til en vellykket satsing på utvannede og fryste produkter, er det et stort behov for å utvikle kunnskap om markedet og forbrukerne. Det bør også etableres en "oppskrift" for optimal produksjon, mener Nofima.

Riktig og nøyaktig pakking og emballasje har vist seg å være viktigere enn man tror. Dette aktualiserer forskning på optimal emballasje for saltfisk, og kartlegging av markedenes spesifikasjoner for optimal pakking av saltfisk- og klippfiskprodukter.

Kravene til sporbarhet er økende, og det er flere relevante problemstillinger knyttet opp mot sporing og merking. Det er derfor aktuelt å jobbe videre med løsninger for å spore saltfisk og klippfisk gjennom produksjonen, og se på hvordan dette kan brukes for å gi norske produkter en konkurransefordel. Det er også aktuelt å kartlegge konsekvensene av EUs hygienepakke.

Det siste langsiktige satsningsområdet er fremtørking av saltfisk til klippfisk. Tørkeprosessen, ikke minst den avsluttende delen, kan gjennomføres mer energieffektivt enn hva som er tilfellet på mange produksjonsanlegg i dag. Det kan derfor være aktuelt for FHF å se på praktiske og forståelige løsninger for hvordan produsentene kan forbedre eksisterende tørkeprosess, og formidle dette til den enkelte produsent, opplyser forskningsfondet FHF.