– Defensivt budsjett for norsk sjømat

– Forslaget til statsbudsjett for 2011 er defensivt i forhold til regjeringens mål om å løfte Norge til verdens fremste sjømatnasjon.

Det sier administrerende direktør Geir Andreassen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

– Oppfyller ikke sitt eget ambisjonsnivå

Etter en foreløpig gjennomgang av budsjettforslaget, kan Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) ikke se at regjeringen oppfyller sitt eget ambisjonsnivå for en av våre mest fremtidsrettede næringer.

– Det er bra at regjeringen flere ganger har gjentatt Soria Moria-erklæringens visjon om at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Et tydelig politisk mål har vært å legge til rette for økt verdiskapning. Men dette følges ikke opp på en overbevisende måte. Tvert om er det kutt i bevilgninger til offentlige forsknings- og utviklingstiltak, sier Andreassen.

Kutt i virkemidler

Fiskeri- og kystdepartementet disponerer i utgangspunkt over små midler til utviklingstiltak i næringa. Nå kuttes det både i de næringsrettede virkemidlene gjennom en vel 30 prosent reduksjon bevilgningene til Marint verdiskapingsprogram - og i FoU-delen gjennom et kraftig kutt i tilskudd til utviklingstiltak, en ordning som har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping.

– Vi ser et budsjett som er på linje med 2010, det vil si uten betydelige satsninger, sier Andreassen. Selv om den eksportrettede sjømatnæringen er sterkt konkurranseutsatt og har fordel av et stramt budsjett, burde det vært rom for tydeligere prioriteringer. Det er i samfunnets interesse å bidra til utvikling av de næringssektorene som skal bære Velferds-Norge i fremtiden.

– Svakt miljøfokus

FHL mener at det er gledelig at regjeringen på miljøsiden vil øke fokus på sjøsikkerhet og økt innsats for å hindre akutte utslipp, men bevilgningene er fremdeles for små. Fiskeri- og kystdepartementet har tatt ut en del av midlene som skulle gå til tiltak for å sikre ubåten U-864 utenfor Fedje i påvente av en utredning. FHL vil her gjenta at det må skje en fortgang slik at situasjonen kan avklares så snart som mulig.

FHL mener det er positivt at regjeringen setter av penger til videreføring av Rømmingskommisjonen. Arbeidet som gjøres i kommisjonen er viktig og gir sammen med næringens eget systematiske arbeid et viktig bidrag til den positive utviklingen i rømmingstallene de senere år.

– Ikke nok til samferdsel

Norske sjømatbedrifter er helt avhengige av gode samferdselsløsninger, ikke minst vei og bane. Bedre infrastruktur vil styrke konkurransekraften for mange bedrifter langs kysten. På samferdselssektoren er det satt av betydelige midler i forslaget til statsbudsjett, men langt fra nok.

– Fortsatt makter ikke regjeringen å følge opp sin egen samferdselssatsing i Nasjonal transportplan. Etterslepet har økt ytterligere og regjeringen ligger nå 2,3 milliarder kroner etter planen. Spesielt alvorlig er det at etterslepet for investeringer på vei og jernbane er økt til 3,1 mrd kr, noe som gjør at viktige prosjekter for næringslivet på vei og jernbane ikke blir realisert eller blir kraftig utsatt, sier Andreassen.