Endrer bifangstordningen

Fiskeri- og kystdepartementet foretar endringer i bifangstordningen for kystflåten.

– Bifangstordningen endres ved at tillatt innblanding av torsk økes fra 30 til 49 prosent for fartøy som leverer hele fangsten fersk, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Bifangstordningen er i dag gjeldende for alle konvensjonelle kystfartøy i både åpen og lukket gruppe, enten de fryser fangsten eller leverer ferskt.

Bifangstordningen for økte leveringer av både sei, hyse og torsk er et av tiltakene i regjeringens ferskfiskstrategi, og har som siktemål å øke de samlede leveransene av fersk fisk om høsten for å opprettholde aktivitet i fiskeindustrien langs kysten.

– Det vil si ferske leveranser som bearbeides på land – ikke økte landinger av fryst råstoff, sier Berg-Hansen.

Les også: Ikke økning av torskebifangst 06.10.2010
Les også: – Bifangstordningen skal styrkes 23.08.2010

Kun for ferskleveranser

For å sikre best utnyttelse av tilgjengelig råstoff økes nå bifangstadgangen fra 30 prosent til 49 prosent, men kun gjeldende for fartøy som leverer all fangst ferskt. For de som fryser fangsten opprettholdes tillatt innblanding på 30 prosent ut året.

– Jeg vil imidlertid allerede nå varsle at fra 2011 vil bifangstordningen slik vi kjenner den i dag, ikke gjelde for fartøy som leverer fangsten fryst, men vil bli forbeholdt ferskleveranser, sier fiskeri- og kystministeren.

– Jeg legger stor vekt på at fisket skal reguleres og gjennomføres på en måte som sikrer at vi holder den totale fangsten innenfor de kvotene vi har avtalt gjennom kvoteavtalen med Russland. Dette innebærer fiske innenfor fastsatte gruppekvoter med tillegg for avsetningen til bifangstordningen, sier Berg-Hansen.

Kystflåtens overfiske dekkes inn

– På bakgrunn av kystflåtens overfiske tidligere i vinter, vil ubenyttet tredjelandskvote ikke bli fordelt i henhold til etablerte fordelingsnøkler mellom gruppene, men i sin helhet gå til dekking av kystflåtens tidligere overfiske. Fisket på bifangstordningen vil bli stoppet når avsetningen er beregnet oppfisket, avslutter Berg-Hansen.

– Havfiskeflåten må bli kompensert

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskbåt) har under én klar forutsetning, forståelse for avgjørelsen om hvordan kystflåtens overfiske av torsk dekkes inn, melder forbundet på sine nettsider.

– Under forutsetning av at havfiskeflåten blir kompensert ved kvotetildelingen i 2011, har Fiskebåt forståelse for at statsråden dekker inn kystflåtens overfiske ved ikke å fordele tredjelandskvoten etter tradisjonelt fordelingsmønster.

Det sier administrerende direktør i Fiskebåtredernes Forbund, Audun Maråk, i en kommentar til avgjørelsen.

Fakta om bifangstordningen

Bifangstordningen for å oppnå økt fangst av sei og hyse er et av tiltakene i Regjeringens ferskfiskstrategi, og har som siktemål å øke de samlede leveransene av fersk fisk om høsten.

For 2010 var det opprinnelig satt av 6500 tonn, men ordningen er styrket med 3000 tonn ved overføring av kvantum tiltenkt oppfølgingen av Kystfiskeutvalget for finnmark. Totalt kvantum er 9500 tonn i 2010.

Fartøy som har fisket opp sin torskekvote nord for 62°N kan ikke ha mer enn 30 prosent torsk som bifangst etter 26. april. Fartøy som leverer all fangst fersk kan ikke ha mer enn og 49 prosent torsk som bifangst etter 5. november.

I de tilfellene hvor torskeandelen av fangstsammensetningen er over 49 prosent, vil overskytende del av fangstverdien bli inndratt. Bifangsten avregnes per uke.

I de tilfellene hvor andelen av torsk utgjør mer enn 49 prosent av fangsten, skal sluttseddelens rubrikk for ulovlig fangst benyttes på dette kvantumet. Fartøy som imidlertid har «spart» på sin torskekvote vil få fangsten avregnet mot sin kvote på ordinær måte.

Når bifangstavsetningen er beregnet oppfisket, vil adgangen til bifangst utover fartøykvoten bli stoppet.

Kilde: Fiskeri- og kystdepartementet