FHF med ny handlingsplan

Forskningsfondet FHF legger opp til en betydelig økt innsats knyttet til havbruk, pelagisk sektor og restråstoff.

Det fremgår FHFs «Handlingsplan for 2011 og fremover», som FHF nå har lagt frem, og som legger rammene for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) sin virksomhet i 2011 og fremover.

Totalt vil FHF i 2011 disponere 190,5 mill. kr til forsking og utvikling (FoU) innen sjømatnæringen, noe som er en økning på 36,5 mill. kr i forhold til 2010, melder FHF.

Fordelingen i neste års handlingsplan er gjort med tanke på å oppnå en rimelig fordeling av midlene til de ulike delene av næringen. Budsjettet har tatt hensyn til sektorenes gjennomsnittlige, relative bidrag til FHFs inntekter over siste fem år.

Les også: FHF øker budsjettrammene 20.11.2010

Sterkere satsing på å utnytte restråstoffet

FHF vil bidra til at sjømatnæringen kan bruke 100 prosent av det den tar opp av havet, og dobler budsjettet for totalutnyttelse av fiskeråstoffet, til 12 mill. kr i 2011. Inkludert i dette er 3,5 mill. kr som disponeres av stiftelsen RUBIN; dette er samme beløp som i 2010.

I de nye FoU-løpene som nå startes for å forbedre utnyttelsen av restråstoffet, tar FHF utgangspunkt i behov og muligheter sett fra ståstedet til den etablerte sjømatnæringen. Restråstoffsatsingen vil samordnes med FHFs øvrige FoU-virksomhet, og aktiviteten vil baseres på FHFs grunnleggende målsetning om å styrke fiskeri- og havbruksnæringens verdiskapning og bærekraft.

Reiser spørsmålsstillinger rundt pelagisk og hvitfisk

Den økte restråstoffsatsingen er blant annet knyttet opp mot pelagisk sektor. Pelagisk sektor tilgodeses dessuten med en separat økning på 5 mill. kr, til totalt 13 mill. kr i 2011. Midlene skal blant annet brukes til å øke kunnskapsgrunnlaget om alternative markedsbaserte høstingsstrategier for NVG-sild (norsk vårgytende sild).

FHF vil blant annet også fremskaffe økt kunnskap om hvorfor hvitisknæringen over tid har hatt svak lønnsomhet. Dette skal danne grunnlag for forslag til tiltak som kan øke verdiskapingen.

Bedre kvalitet, effektivitet, bærekraft og HMS-forhold

Ett av de tunge, langsiktige FoU-løpene som kommer for fullt i FHFs 2011-handlingsplan, er utvikling av automatiserte fangstbehandlingslinjer i snurrevadflåten. Dette skal bidra til bedre fiskekvalitet og bedre HMS-forhold for mannskapet.

Et annet større satsingsområde i 2011 er forskning på konsekvensene av friere redskapsvalg innen pelagisk sektor og torskesektoren. En viktig, bakenforliggende målsetting er å identifisere nye tiltak som ytterligere kan rasjonalisere fisket og styrke fiskeflåtens miljøprofil. Gode faglige og objektive analyser vil styrke beslutningsgrunnlaget for berørte parter, både offentlige og private.

Betydelig mer FoU på lakselus, rømming og styrking av opprettslaks

Den største oppjusteringen av FHFs innsats i 2011 er tilknyttet havbruksnæringen. Her økes FHFs budsjetter fra 35 til 60 mill. kr. De viktigste stikkordene er bærekraft, ikke minst kontroll med lakselus og rømmingsforebygging, samt å gjøre oppdrettetslaksen sterkere og mer robust, opplyser FHF.