Volstad vant mot staten

Det ble full seier til Volstad AS i saken mot staten om tidsbegrensning på strukturkvotene til tråleren Volstad.

Oslo tingrett slår i dommen fast at tidsbegrensningen er ugyldig.

Retten slår fast at vedtaket om å gjøre strukturkvoter tidsbegrenset med tilbakevikrende kraft, strider mot Grunnlovens paragraf 97. Retten finner ikke at de samfunnsmessige hensyn, som Regeringen har oppgitt, er tungtveiende nok til å forsvare tilbakevirkningen.

Les også: – Fiskebåtredere har en minst like god sak 12.02.2010
Les også: Følger rederiskattsaken med argusøyne 05.11.2009

– Ugyldig

I dommen fra Oslo Tingrett heter det blant annet:

«Staten har under hovedforhandlingen også lagt vesentlig vekt på at virkningene av forskriftsendringen hovedsakelig først inntrer i 2033, og at Volstad derfor har lang tid til å innrette seg. Retten finner at dette tidselementet er relevant, men at det verken alene eller sammen med de samfunnsmessige hensynene regjeringen har brukt for å begrunne tilbakevirkningen er tilstrekkelig tungtveinede. Slik retten ser det er det klart at det er tidsbegrensningen som er den direkte årsaken til at Volstad vil komme i en betydelig dårligere økonomisk situasjon fra 2033, og ikke – som anført av staten – det forhold at Volstad velger å ikke innrette seg på at strukturkvotene vil falle bort. Retten kan ikke se at Volstad i den 25-årsperioden han får tildelt tidsbegrensede strukturkvoter kan innrette seg på en måte som ikke medfører at bortfallet av strukturkvotene innebærer et betydelig økonomisk tap. Innføringen av tidsbegrensning har dessuten også, som redegjort for ovenfor, flere negative konsekvenser allerede fra forskriftsendringen.

Ut fra den normen retten har lagt til grunn – at det må foreligge sterke samfunnsmessige hensyn for at tilbakevrikningen skal være tillatt – finner retten at tilbakevirkningen er i strid med Grunnloven § 97.

Innføringen av forhåndsfastsatt tidsbegrensning for strukturkvoter tildelt Volstad første gang før forskriftsendringen av 8. juni 2007 strider mot Grunnloven § 97, og er således ugyldig».

Staten er også dømt til å betale Volstads sakskostnader med kr 498.656.

– Mest gledelig at dommen er så klar

– Det er gledelig at vi vann, og det mest gledelige er at dommen er så klar som han er. Det sier daglig leder Eivind Volstad i rederiet Volstad AS i Ålesund, i en kommentar til nettsidene til Fiskebåtredernes Forbund

– Dommen er både grundig og god og retten har på en imponerende måte fått med seg alle poengene. Så vidt jeg kan se av dommen har Volstad fått medhold på alle punkt i vår argumentasjon, sier en glad Eivind Volstad.

– Grunnloven setter grenser

– Dommen er gledelig og viser at Grunnloven setter grenser for hva styresmaktene kan gjøre med tilbakevirkende kraft. Den slår også fast at det var sterkt urettferdig å ta fra rederiet tidsuavgrensede strukturkvoter, som var en motyting fra styresmaktene for at rederiet tok på seg byrdene med en privatfinansiert strukturering, sier advokat Stein Owe, som førte saken for Volstad, til nettsidene til Fiskebåtredernes Forbund.

- Hva blir følgjene dersom dommen blir rettskraftig, med eller uten anke?

– Det naturlige vil være at styresmaktene endrer forskriften til å likebehandle alle som er i en parallell situasjon til Volstad, det vil si at de har fått omgjort tidsuavgrensede strukturkvoter til tidsavgrensede, sier advokat Owe.