Nordisk råd går inn i «makrellkrigen»

EU og Norge er i konflikt med Island og Færøyene om adgang til å fiske makrell.

I en utalelse fra møtet i Nordisk råds miljøutvalg den 26. januar, oppfordres partene innstendig om å komme til forhandlingsbordet og finne en løsning, som sikrer bærekraftig fiske og utnytting av makrellbestanden, et fiske som omsetter for mange milliarder årlig.

Mangel på samarbeid mellom på den ene siden EU og Norge, og på den andre siden Island og Færøyene, risikerer å føre til overfiske til skade for fiskebestanden.

Partene kjemper om kvotene på makrell i Nord-Atlanteren. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler en makrellkvote i de berørte farvannene på 646.000 tonn for 2011.

EU og Norge har inngått avtale om å ta opp 580.000 tonn. Deretter meddelte Island at de vil ta opp 147.000 tonn. Færøerne har ikke meddelt noen kvote for 2011, men i 2010 var kvoten 85.000 tonn.

– Må sikre naturressursene for framtiden

Det dreier seg om store beløp. Bare makrellfiskeriet omsetter for 10 milliarder danske kroner årlig, fastslår Nordisk råd.

– Vi må sikre naturressursene for framtiden og også sikre at internasjonale avtaler blir overholdt. Derfor vil vi som nordiske politikere komme med en innstendig oppfordring til partene i makrellkonflikten om å komme til forhandlingsbordet så snart som mulig, uttaler Ann Kristine Johansson, leder for Nordisk råds miljøutvalg.

Uttalelsen fra rådet sendes nå til de nordiske landenes regjeringer, Europaparlamentet, EU-kommisjonen med flere.

På grunn av klimaforandringene beveger en stadig større del av bestanden seg opp i farvannet rundt Island og Færøyene. På en konferanse om fiskeriet i Nord-Atlanteren arrangert av Nordisk ministerråd i september 2010, førte dette blant annet til forslag om å revidere avtaler om fisket, opplyser Nordisk råd.

Alle de involverte landene har underskrevet FNs fiskeriavtale, som forplikter dem til å samarbeide for å sikre et bærekraftig fiske.

Nordisk råds miljø- og naturressursutvalg oppfordrer nå partene til å respektere denne forpliktelsen og komme i gang med reelle forhandlinger om framtidens fiskeri i Nord-Atlanteren.

Les også: Resultatløse makrellforhandlinger 10.12.2010

Les også: Fiskerikonferanse preget av konflikt 13.09.2010

Les uttalelsen fra Nordisk råds miljøutvalg her:

Uttalelse fra Nordisk råd om makrellfisket i Nord-Atlanteren

«Nordisk råds miljø- og naturressursutvalg vil på det sterkeste anmode partene i den pågående makrellstriden om å komme til forhandlingsbordet snarest, med mål om å komme til enighet om høsting av makrellressursene på et bærekraftig nivå.

All historisk erfaring viser at høsting av naturressurser uten enighet og uten basis i bærekraften til ressursen, er til skade for alle parter og for fremtiden til fiskeri generelt og spesifikke fiskeslag spesielt.

Basert på historiske fangstdata, utbredelsen av makrellbestanden, nye vandringsmønstre og betydning for kyststatene, må det kunne være mulig å komme til enighet om kvoter som sikrer en fremtid for makrellbestanden og fiskerflåten.

Utvalget oppfordrer de nordiske lands regjeringer og Nordisk ministerråd om å arbeide for å utvikle og forbedre det vitenskapelige grunnlag vedrørende utbredelsen av makrellbestanden, og dermed forbedre forutsetningene for forhandlingene om fordeling av fangsten på de enkelte land».