Stor arbeidsbelastning en sikkerhetsrisiko

En undersøkelse blant ti fraktefartøybesetninger, viser at noen er farlig trøtte, har for mye å gjøre og ikke opplever at de kan forme egen arbeidssituasjon.

Det er konklusjonen i en rapport fra NTNU om fraktefarten.

Undersøkelsen tar for seg drifts- og arbeidsforhold på fraktefartøy i nærskipsfart, og ble gjennomført av NTNU Samfunnsforskning høsten 2010 på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. Deler av undersøkelsen presenteres i siste utgave av Sjøfartsdirektoratets tidsskrift Navigare, melder Sjøfartsdirektoratet.

Noe av bakgrunnen for oppdraget er at fraktefartøy står for en stor del av grunnstøtingene langs norskekysten.

– De siste ti årene har det i gjennomsnitt vært rundt 35 grunnstøtinger årlig. Selv om de fleste hendelsene resulterer i mindre skader, er det også en rekke eksempler på at de kan føre til storulykker som involverer miljøforurensing, totalforlis og tap av menneskeliv, sier avdelingsdirektør Bjørn E. Pedersen i Sjøfartsdirektoratet. Han peker på at hensikten med prosjektet har vært å få mer faktabasert kunnskap om drifts- og arbeidsforhold i fraktefarten.

En fjerdedel mener at sikkerheten trues

Ti fartøy ble besøkt av forskerne, som observerte, intervjuet og fikk utfylt spørreskjema fra omkring 70 sjøfolk.

Spørreundersøkelsen viser blant annet at en fjerdedel av de spurte mener at de av og til er så trøtte i arbeidstiden at det går på sikkerheten løs. De som har gode rammebetingelser føler seg sjelden så trøtte, men de som har hyppige anløp, stor arbeidsmengde og dårlige kontraktsforhold rapporterer om uforsvarlig trøtthet.

Rapporten peker på at alle navigatørene har mange administrative plikter. Sjøfolkene skiller mellom unødvendig og nødvendig administrasjon – men de er nødt til å gjøre også den unødvendige. Mange ønsker at organisasjonen på land kunne overtatt mer av det administrative arbeidet.

Selv om mange rederier virker opptatt av sikkerhet, opplever få av de spurte å bli belønnet for å sette sikkerheten først. De fleste som deltok i undersøkelsen ønsker uansett å bidra til gode resultater for eget rederi. Økonomi prioriteres derfor av og til over sikkerheten.

Sjøfolkene om bord arbeider når de er slitne, og noen ganger utfører de arbeidsoppgaver som oppleves farefulle. I spørreundersøkelsen angir 37 prosent at de av og til utsetter seg for fare for å få gjort jobben, og 27 prosent at det hender de føler seg presset til å jobbe selv om sikkerheten kan være truet. Samtidig beskriver mange egen sikkerhetssituasjon som god.

Les også: Lanserte nullvisjon for skipshavarier 03.12.2009

– Må følges opp gjennom samarbeid

Avdelingsdirektør Bjørn E. Pedersen i Sjøfartsdirektoratet sier at rapporten peker på periodevis stor arbeidsbyrde om bord i forhold til antall personer man har til rådighet.

– Dette gjelder ikke bare disponering av de ressursene man har om bord, men kan også relateres til en antatt underbemanning. Reder, som er ansvarlig for at bemanningen er tilstrekkelig, har i slike tilfeller ikke overholdt sine forpliktelser vedrørende sikker bemanning, sier Pedersen.

Han legger til at Sjøfartsdirektoratet ønsker å følge opp rapporten og utvikle eventuelle nødvendige tiltak i samarbeid med fraktebåtnæringen.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen sier at arbeidet som er gjort er svært viktig, og at Sjøfartsdirektoratet vil bruke kunnskapen i det videre arbeidet med å redusere antall ulykker

– Vårt overordnede mål er å ivareta høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier til sjøs. Flere av ulykkene har stort skadepotensial, og derfor er det viktig at vi i samarbeid med næringen bidrar til at antall ulykker går ned, sier Akselsen.