Savner næringssatsning på sjømat

Statsbudsjettet: FHL etterlyser tydeligere satsninger som kan styrke utvikling og verdiskapning i sjømatnæringen.

– Et stramt statsbudsjett for 2012 er bra for den eksportrettede sjømatnæringen. Samtidig etterlyser vi tydeligere satsninger fra regjeringen som kan styrke utvikling og verdiskaping i sjømatnæringen langs kysten, sier styreleder Gunnar Domstein i FHL.

En foreløpig gjennomgang viser at forslaget til statsbudsjett er på linje med de siste to årene. I så måte kan statsbudsjettet betraktes som defensivt i forhold til regjeringens egen visjon i Soria Moria-erklæringen om å løfte Norge til «verdens fremste sjømatnasjon», skriver Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i en pressemelding.

– Norsk sjømatnæring er sterkt konkurranseutsatt og har fordel av et stramt norsk budsjett. Det er åpenbart at med internasjonal usikkerhet og uro, er det klokt av regjeringen å legge vekt på ansvarlighet. Men det betyr ikke at man ikke kan prioritere målrettede tiltak for å realisere mer av potensialet i sjømatnæringen, sier styreleder Gunnar Domstein i FHL.

Les også: – Ansvarlig budsjett viktig for kysten 06.10.2011

Avhengig av norsk fisk

Verden trenger økt tilførsel av sjømat i årene som kommer. Allerede er det slik at 500 millioner mennesker i EU-landene er helt avhengig av å importere denne maten, og Norge er en hovedleverandør. Norge råder over rike fiskeressurser og en moderne havbruksnæring, og er i så måte godt posisjonert for å utvikle seg som tilførselsland, noe som også vil gagne mange kystsamfunn og norsk verdiskaping.

Etterlyser næringsfokus

– Vi registrerer at regjeringen i statsbudsjettet gir måltrettede bevilgninger for å styrke næringsutviklingen i andre sektorer, som seismikkskyting og konsekvensutredninger for oljenæringen og utvikling av reiselivsbransjen. Vi etterlyser derfor et tilsvarende næringsfokus for sjømatnæringen, for eksempel hvordan regjeringen tenker seg å kartlegge og vurdere hvilke arealer langs kysten som er egnet for økt sjømatproduksjon, sier Domstein.

Nordområdesatsning uten fisk?

Den manglende oppmerksomheten omkring fiskeri og havbruk er også fremtredende i regjeringens Nordområde-satsning. Hvordan sjømatnæringen skal bidra til utviklingen i nord står knapt nevnt i forslaget til statsbudsjett, fremholder FHL.

FHL mener det er positivt at regjeringen vil fortsette satsningen på marin bioprospektering og kartlegging gjennom støtte til MAREANO-prosjektet. Bevilgningene til økt sjøsikkerhet og oljevernberedskap langs kysten er også positivt, men fortsatt ikke tilstrekkelig, mener FHL.