Norsk-russisk fiskeriavtale for 2012

Norge og Russland undertegnet i dag en kvoteavtale for 2012, etter en uke med forhandlinger i Kaliningrad.

– Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland bygger på gjensidig tillit og vilje til å finne løsninger. Samarbeidet har lange tradisjoner, og gjennom ansvarlig, langsiktig og bærekraftig forvaltning har partene i fellesskap lagt grunnlaget for en sterk bestandssituasjon og vekst i de fleste kvotene for 2012.

Det sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en kommentar, til at det i dag ble undertegnet en protokoll ved avslutningen av den 40. sesjon av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.

Totalkvotene for 2012 ble kunngjort tirsdag. I dag melder Fiskeri- og kystdepartementet at Norge og Russland også er enige om et kvotebytte for sild og lodde.

Les også: Fiskerikommisjon enig om kvoter 11.10.2011

Les også: Fiskerikommisjon møtes i Kaliningrad 10.10.2011

Kvotene

Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet har gjennom mer enn 30 år utviklet seg til et omfattende og tett samarbeid for å sikre en ansvarlig forvaltning av fellesbestandene i Barentshavet. Kvotene som er fastsatt for 2012 er i tråd med føre-var-prinsippet og trygt innenfor bærekraftige rammer. Avtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid.
Allerede under forhandlingenes første dag ble partene enige om totalkvotene, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Torsk: Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk i 2012 settes til 751 000 tonn. Dette er en økning på 48 000 tonn fra 2011. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Norges kvote for neste år vil være 339 857 tonn, inkludert kysttorsk og forskningsfangst. Dette er en økning på ca 20 000 tonn.

Hyse: Hysebestanden er i god forfatning, og totalkvoten for 2012 på 318 000 tonn hyse innebærer en økning på 15 000 tonn fra 2011. Den norske kvoten vil være på 153 253 tonn, inkludert forskningskvoten, en økning på 4 503 tonn.

Lodde: Loddekvoten for 2012 er satt til 320 000 tonn, det er en reduksjon på 16 prosent fra 2012. Bestanden av Barentshavlodde forvaltes etter en høstingsregel som skal sikre en gytebestand på minst 200 000 tonn og kvoteråd fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES).

Blåkveite: Totalkvoten for blåkveite i 2012 økes med 3000 tonn til 18 000 tonn.

Kvotebytte: I tillegg til den norske kvoten på 191 000 tonn inklusiv forskningsfangst, var partene enige om et kvotebytte som innebærer at Norge får ytterligere 30 000 tonn lodde mens Russland får 10 000 tonn nvg-sild. Dette innebærer en samlet norsk loddekvote i 2012 på 221 000 tonn.

Fiskerikontroll og forskning

Partene er enige om å etablere en arbeidsgruppe som skal utarbeide retningslinjer for fiskerikontroll i Barentshavet og Norskehavet.

På årets møte ble det felles nettstedet jointfish.com åpnet. Nettstedet skal formidle kunnskap om fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland gjennom fakta om kommisjonens historie, funksjon, virkeområde og om forskningen som ligger til grunn for den felles fiskeriforvaltningen.

Les også: Fiskerikommisjonen åpner eget nettsted 15.10.2011

Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet. Dette samarbeidet gir grunnlaget for forvaltningen av ressursene, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2012.

Årets møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble avholdt i Kaliningrad, og protokollen ble undertegnet av departementsråd Jørn Krog og nestlederen for det føderale fiskeribyrået, Vasiliy Sokolov.