Foreslår høstingsforbud på flatøsters

Fiskeridirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning samarbeider for å legge forholdene best mulig til rette for flatøsters i Norge. Arten er sterkt truet og oppført i Norsk Rødliste.

Fiskeridirektoratet har tatt initiativ til å beskytte flatøstersen ved å utvikle forslag til reguleringstiltak med hjemmel i havressursloven.

Ikke alle truslene flatøsters utsettes for lar seg fjerne gjennom regulering, men som en av flere faktorer for å sikre bestanden, foreslår Fiskeridirektoratet å innføre høstingsforbud på de karakteristiske østersbankene med tettheter på mer enn 50 flatøsters per kvadratmeter.

– Omfanget av kommersiell høsting av villøsters i Norge har vært begrenset, og ser ikke ut til å være en reell trussel mot østersen i dag. Men det kan bli en trussel i fremtiden. Ikke-kommersiell høsting foregår imidlertid i noe større utstrekning og kan trolig representere en direkte trussel for lokale bestander som er utsatt for høy dødelighet av andre årsaker, sier Anne Kjos-Veim, sjef på utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet, i en pressemelding.

Fiskeridirektøren foreslår at det innføres et forbud mot å høste europeisk flatøsters på fire lokaliteter i Sørlandsleia i Arendal. Disse fire lokalitetene må defineres nærmere basert på registrerte funn av europeisk flatøsters og vil bli gjenstand for konkret høring.

Konkrete forslag om tiltak som regulering av høsting og mulige forbud mot høsting, vil bli behandlet på reguleringsmøtet som foregår i Bergen 3. og 4. november i år.

Høsting og andre trusler

Utbredelsen av flatøsters i Norge er delvis begrenset av tilgang på egnede lokaliteter. Europeisk flatøsters (Ostrea edulis) kan finnes fra svenskegrensen i sør til Helgelandskysten i nord. Den lever i grunne områder der den sitter fast på stein, grus og annet hardt materiale.

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning levert en utredning som blant annet gir økt kunnskap og råd om beskyttelse for arten.

Forskerne konkluderer med at høsting for konsum (kommersiell og privat), sykdomssmitte samt miljøpåvirkninger kan utvikles til alvorlige trusler for flatøstersbestandene i Norge.

Les også: Ny utredning om flatøsters 01.11.2011