NOx-fondet har nådd avtalt reduksjon

Illustrasjonsfoto: Fiskebåt

Miljøtiltaksfond virker: Næringslivets NOx-fond har innfridd det avtalte målet om en reduksjon på 18.000 tonn NOx i den første avtaleperioden.

I løpet av den første avtaleperioden i Miljøavtalen om NOx mellom Miljøverndepartementet og næringslivet, kan Næringslivets NOx-fond nå rapportere en reduksjon på totalt 18 895 tonn NOx, basert på 379 tiltak som til nå er verifisert av DNV.

– Det betyr at det avtalte mål på 18 000 tonn NOx er innfridd, sier daglig leder i Næringslivets NOx-fond, Geir Høibye.

Miljøavtalen omfatter bedrifter som står for ca. 50 prosent av Norges totale NOx-utslipp, som i 2010 var på 185 900 tonn. Det betyr at NOx-fondet har redusert utslipp med 15-20 prosent. Fondet har gitt tilsagn om støtte til nær 900 prosjekter i alle deler av næringslivet. Rammen for støtte er på om lag 600 millioner kroner årlig, melder Næringslivets NOx-fond.

Virkemiddelbruk

Arbeidet har blant anne gitt gjennombrudd for bruk av gass (LNG) i sjøfarten, noe som gir store utslippsreduksjoner både av NOx og klimagasser.

Frem til 2020 skal NOx-arbeidet bidra til en akkumulert reduksjon av klimagasser på 3 440 000 tonn CO2-ekvivalenter.

– NOx-fondets erfaringer kan derfor også ha interesse i debatten om virkemiddelbruk for å oppnå reduksjon i utslipp av klimagasser i Norge, sier Geir Høibye.

Erfaringene fra Miljøavtalen om NOx er at oppnådde utslippsreduksjoner er betydelig høyere enn de NOx-reduserende tiltak som ble iverksatt med bakgrunn i den fiskale NOx-avgiften, som eksisterte som eneste virkemiddel i 2007.

Samtidig er fondsløsningen bedre for bedriftenes konkurranseevne, fordi den økonomiske belastningen ved innbetaling til fondet og støtte for å gjennomføre tiltak er vesentlig gunstigere. Renteinntektene mer enn dekker fondets driftsutgifter, som utgjør mindre enn 2 prosent av fondets årlige inntekter, fremholdes det i meldingen fra NOx-fondet.

Miljøavtalen 2011-2017 ble i mai 2011 godkjent av ESA, og avtalen ble med det forlenget til 2017. Avtalen trådte dermed i kraft, med virkning fra 1. januar 2011.

Les også: NOx-avtalen godkjent av ESA 22.05.2011
Les også: Her er NOx-avtalen 14.12.2010

– Vinn-vinn

– Vi får en vinn – vinn situasjon både for miljøet og bedriftene, sier Geir Høibye. - Det er bakgrunnen for den brede oppslutningen om fondet. Nå er 671 virksomheter tilsluttet den nye avtalen. Over 600 millioner kroner årlig er da tilgjengelig for støtte til tiltak for å redusere utslipp av NOx til 2017, sier Høibye.

Tiltak som er gjennomført innen utløpet av 1. kvartal 2012, har et omfang som gjør at også forpliktelsen for 2011 under Miljøavtalen 2011-2017 på 3 000 tonn bør bli oppfylt, mener Høibye.

Verifikasjon av oppnådde resultater pågår nå hos DNV. Fristen for innrapportering av 2011-forpliktelsen i Miljøavtalen 2001-2017 er ved utløpet av mai 2012.

– Erfaringer fra NOx-fondets arbeid viser at aktiv informasjonsspredning over hele landet, dialog med bedriftene, sikring av etterspørsel etter reduksjon av utslipp også er viktig både for måloppnåelse i avtalen og for å få frem både nye og bedre miljøteknologiløsninger, sier Høibye.

Hedret

NOx-fondet ble hedret med prisen «Green Ship Technology Award» for 2011 som «Green Ship Service Provider of the year». Prisen blir delt ut av Green Ship Technology Conference. Europakommisjonen har også anbefalt medlemslandene å etablere NOx-fond etter norsk modell for å begrense utslipp fra skipsfarten, herunder å stimulere til økt bruk av LNG.

– Dette viser at NOx-fondets arbeid blir lagt merke til både i Norge og internasjonalt, avslutter Høibye.

Deltakere i NOx-fondet
NOx-fondet er etablert av følgende næringsorganisasjoner og som har forpliktet seg til NOx-reduksjon:

• Byggevareindustriens Forening
• Fiskebåtredernes Forbund
• Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening
• Fraktefartøyenes Rederiforening
• Hurtigbåtens Rederiforbund
• KS Bedrift
• NHO Luftfart
• NHO Reiseliv
• Norges Fiskarlag
• Norges Rederiforbund
• Norsk Fjernvarme
• Norsk Industri
• NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon
• Oljeindustriens Landsforening
• Rederienes Landsforening