Mer frihet til sjømatnæringen

Sjømatmeldingen presenterer en rekke tiltak for å bedre konkurransekraften.

– Vi har ikke råd til å sløse med ressursene. For å sikre vår fremtidige velferd må vi sørge for effektiv og lønnsom bruk av ressursene. Regjeringen foreslår tiltak som kan gi økt kvalitet, jevnere råstofftilgang og bedre utnyttelse av hele fisken, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Regjeringen la i dag fram sjømatindustrimeldingen. Der presenteres en rekke tiltak for å bedre konkurransekraften og verdiskapingen i norsk sjømatindustri.

Les også: Foreslår å regionalisere leveringsplikten 13.11.2015

– Lønnsomheten i sjømatindustrien har vært lav over lang tid og vi ser at stadig mer fisk sendes ubearbeidet ut av landet. Regjeringen mener det er mulig å snu denne utviklingen, men da må vi være villige til å øke næringens frihet og fleksibilitet. Terrenget har endret seg og da hjelper det ikke med gårdagens politiske reguleringer, sier Aspaker.

Dette er de viktigste tiltakene:

  • Fjerne forbud mot ombordproduksjon for fisketrålere uten leveringsplikt.
  • Regionalisere leveringsplikten.
  • Fjerne bearbeidingsplikten.
  • Opprette en kommisjon for å se på løsning av aktivitetsplikten.
  • Mer balansert markedsplass for villfisk.
  • Se på forenklinger og forbedringer i minsteprisfastsettelsen.
  • Økt satsing på forskning og innovasjon.
  • Videre forbedring av markedsadgang.

– Tiden har løpt fra flere av dagens regler. Det som i sin tid skulle fremme lønnsomhet og aktivitet, fremstår i dag som et hinder. Jeg har store ambisjoner for sjømatnæringens plass i fremtidens Norge. Skal næringen lykkes er det avgjørende at vi styrker næringens konkurransekraft, sier Aspaker.