Forenkler landingsforskriften

Fiskeriministeren fjerner plikten til å føre produksjonsjournal og journal for lager av fisk.

– Jeg har i tretten måneder snudd alle stener for å finne løsninger tilpasninger, uten å få nødvendige forenklinger for næringen. Noen ganger må man stoppe opp å evaluere, og ta en helhetlig vurdering. Jeg er kommet til at det er behov for å gjøre justeringer i landingsforskriften, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Kravene til vekter og innveiing ved landing videreføres. All fisk som landes skal fortsatt veies fortløpende, og det skal utstedes landings- og sluttsedler som før. Alt uttak av fisk som transporteres fra det enkelte mottaksanlegget skal fortsatt journalføres umiddelbart. Men plikten til å føre produksjonsjournal og journal for lager fjernes.

Ny landings- og sluttseddelforskrift trådte i kraft 1. januar 2015. Fra 1. januar i år ble bedriftene også pålagt å føre journal over fisk som ble satt i produksjon. Journalen skulle blant annet inneholde opplysninger om når produksjonen var satt i gang, art, produkttilstand, kvantum og anvendelse. Det skulle også føres opp detaljerte opplysninger om transport av fisken.

– Tilbakemeldingene jeg fikk fra mange aktører i næringa var at reglene var for kompliserte, og at de la unødvendige byrder særlig på de mindre bedriftene. Det har jeg valgt å lytte til. Forenklingen innebærer at bedriftene ikke skal trenge å journalføre så detaljert som det tidligere ble lagt opp til, sier Sandberg

– Det er viktig å ha god ressurskontroll, men det må skje på en måte som ikke truer arbeidsplasser og mottak langs kysten. Nå mener jeg vi har funnet en løsning som ivaretar begge deler, sier fiskeriministeren.

Les også: – God og riktig beslutning av Per Sandberg 09.02.2017