– God og riktig beslutning av Per Sandberg

Sjømat Norge roser fiskeriministeren for forenkling av landingsforskriften.

Fiskeriminister Per Sandberg har tatt en modig og riktig beslutning når han nå forenkler landingsforskriften. Journalføringskravet har skapt stor frustrasjon i sjømatindustrien, og det er positivt og gledelig fiskeriministeren har tatt de entydige tilbakemeldingene på alvor, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge, i en pressemelding.

Med forenklingene som nå gjennomføres blir det en god balanse mellom hensynet til ressurskontroll og industriens muligheter for effektiv drift, sier Johansen.

– Sjømat Norge har lenge vært kritisk til hvordan journalføringskravet har blitt lagt opp, og det var i praksis ikke mulig å følge opp kravene. Vi har brukt mye tid og ressurser på denne saken, og det har vært en tung og langdryg prosess. Det er oppløftende at politikerne med Per Sandberg i spissen har satt seg godt inn i saken og sett nødvendigheten av å gjøre endringer.

Landings- og sluttseddelforskriften var på høring allerede i 2010, og det kom da til dels sterke innvendinger fra sjømatindustrien. Forskriften ble vedtatt i 2014, uten at sentrale spørsmål var avklart, og trådte i kraft fra 1. januar 2015. Fra 1. januar 2017 trådte også journalføringskravet i kraft, men industrien har hele veien advart mot at kravene var urealistiske og at det var behov for endringer.

– Denne saken viser at det er viktig å involvere næringsorganisasjon og næringsaktørene på en konstruktiv måte når nye tiltak skal utvikles. Praktisk forståelse og smidighet er viktige forutsetninger for å få til gode løsninger, og der er næringa selv best i stand til å gi gode råd og innspill. Vi er positive til tiltak som sikrer god ressurskontroll og like konkurransevilkår, men det svært detaljerte journalføringsregelverket ville ikke gitt noen kontrolleffekt og manglet legitimitet. Fiskeriministeren fortjener ros for å ha vist handlekraft og klokskap, og næringa kan nå rette blikket fremover, sier Johansen.

Det er plikten til å føre produksjonsjournal og lagerjournal som nå fjernes. Kravene til vekter og innveiing ved landing videreføres. All fisk som landes skal fortsatt veies fortløpende, og det skal utstedes landings- og sluttsedler som før. Alt uttak av fisk som transporteres fra det enkelte mottaksanlegget skal fortsatt journalføres umiddelbart.

Les også: Forenkler landingsforskriften 09.02.2017