Regjeringen styrker beredskapen i nord

Statsbudsjettet: Regjeringen prioriterer å styrke beredskapen i nord, og foreslår å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø og etablere HF-dekning i de nordlige havområder opp til Nordpolen.

– Vi tar sikte på at den nye redningshelikopterbasen settes i drift i løpet av 2022. Vi vil raskt sette i gang en anbudskonkurranse i forbindelse med etablering av den nye redningshelikopterbasen, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde i en pressemelding.

– Med innfasingen av nye redningshelikoptre på basene i Bodø og på Banak, i tillegg til kystvakthelikoptre, vil den syvende basen i Tromsø gi en betydelig styrket helikopterkapasitet i nord, sier samfunnssikkerhetsministeren.

De nye redningshelikoptrene vil ha langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens Sea King-maskin. Den norske redningstjenesten vil derfor få et betydelig løft – både over hav og land.

Forsvarets Bell 412-helikopter står i dag på Bardufoss med én times beredskap for politiet. For å sikre at denne beredskapen ivaretas i Nord-Norge når Bell 412-helikoptrene samles på Rygge, foreslår regjeringen å iverksette en midlertidig løsning for politiberedskapen i Nord-Norge gjennom innleie av sivil helikopterberedskap. Regjeringen foreslås å øke bevilgningen til politiet med 50 millioner kroner i 2020 til drift av den nye løsningen. I tillegg foreslår regjeringen å overføre 11 millioner kroner fra Forsvarsdepartementets budsjett til formålet. Det foreslås at den nye redningshelikopterbasen i Tromsø også tilrettelegges for å dekke det spesielle behovet til politiet, og at dette inkluderer dagens beredskap på én time.

Les også: Krever bedre helikopterberedskap i nord 11.04.2019

– Tromsø det beste alternativet

– Tromsø peker seg ut som det klart beste alternativet for baselokalisering i Troms-området. Dette skyldes ikke minst at det er enklere å trekke på andre beredskapsressurser i området som redningsdykkere, brannberedskap ved ulykker på sjø, Alpin redningsgruppe, Norske redningshunder, politiets beredskapsgruppe og medisinsk infrastruktur. Dette er helt avgjørende i kritiske situasjoner der tid er en viktig faktor, sier samfunnssikkerhetsministeren.

HF-dekning i nordområdene

Regjeringen vil etablere HF-dekning, som er et radiosamband av høye frekvenser (HF) eller benevnt som kortbølgen, i de nordlige havområdene.

– Å ivareta vårt redningsansvar og ha tilstrekkelig beredskap i norske havområder er en prioritert oppgave for regjeringen. Vi foreslår derfor å etablere HF-dekning i de nordlige havområder opp til Nordpolen for å ivareta nødkommunikasjon for skipsfarten i disse områdene, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Når dekningen er på plass, vil HRS og kystradiostasjonene kunne ha toveis-talekommunikasjon med nødstedte og redningsressurser i området, noe som er avgjørende for en effektiv redningsinnsats.

– Effektiv kommunikasjon bidrar til å redde liv. Hendelsen ved Hinlopen på Svalbard julen i fjor, hvor en fiskebåt havarerte, viste at nødkommunikasjon i disse områdene er en stor utfordring. Dette vil regjeringen gjøre noe med, sier samfunnssikkerhetsministeren.

Utvidet HF-dekning i nordområdene er et tiltak som vil gi tryggere ferdsel for skip fra alle nasjoner. HF-dekning vil også kunne komme relativt raskt på plass. Teknologien er dessuten velkjent, har vært i bruk i mange år, og alle som ferdes i disse havområdene skal ha slikt utstyr om bord allerede.

– Så snart HF-dekning er etablert, vil beredskapen i disse krevende områdene ha fått et viktig løft, sier samfunnssikkerhetsministeren.